รางวัลแห่งเกียรติยศ

PDFพิมพ์อีเมล

วิทยาลัยการอาชีพเบตงได้รับรางวัลดังนี้ 

1 สถาบันรางวัลพระราชทาน 3 สมัย

ปีการศึกษา 2544


 

ปีการศึกษา 2548


ปีการศึกษา 2552

 

ปีการศึกษา 2560


 

2 นักศึกษารางวัลพระราชทาน
ปีการศึกษา 2552

 

3 นักศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2553

 

4 นักศึกษารางวัลพระราชทาน
ปีการศึกษา 2556

 

5. กองการศึกษาอาชีพ ประกาศผลการประเมินผลงานของวิทยาลัยการอาชีพเบตงได้พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบาย 6 ประการ จนประสบผลสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2544
6.
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องงค์การมหาขน (สมศ.) ได้ประเมิน "วิทยาลัยการอาชีพเบตง" ตามมาตรฐานที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว เมื่อ ปี 2546
7.
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้ "วิทยาลัยการอาชีพเบตง" เป็นโรงเรียนสีขาวเฉลิมพระเกียรติ ปลอดยาเสพติด ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2542 เป็นต้นไป
8. ได้รับรางวัล
ชนะเลิศการประกวดกระทงประเภทสวยงาม ตามโครงการของเทศบาลตำบลเบตง ในปี 2542,2543,2544,2546
                       
รองชนะเลิศการประกวดกระทงประเภทสวยงาม ตามโครงการของเทศบาลตำบลเบตง ในปี 2545
9. ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ในการแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี ในปี 2542
10. ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ในการแข่งขันวอลเล่ย์บอลหญิง อายุ 16 ปี ในปี 2543
11. ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ในการแ่ข่งขัน เปตองชาย อายุ 18 ปี ในปี 2544