แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์

PDFพิมพ์อีเมล

 

  นางสาวสุธามาศ  สาเล็ง
วุฒิการศึกษา ป.ตรี ครุศาสตร์บัณฑิต  วิชาเอก สังคมศึกษา
  นายมูหมัดอีซา  เจ๊ะนิ
วุฒิการศึกษา ป.ตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต  วิชาเอก พลศึกษา
  นายฟารมาน  ดีมูเละ
วุฒิการศึกษา ป.ตรี ครุศาสตร์บัณฑิต  วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  นางสาวศศิวิมล บัวเพชร 
วุฒิการศึกษา ป.ตรี วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  นางสาวนวรัตน์  แซ่ฟุ้ง
วุฒิการศึกษา ป.ตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก ภาษาไทย
  นางสาวนิชนันท์ เบ็ญญามา
วุฒิการศึกษา ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ)
  นางสาวรุสนีรา การี
วุฒิการศึกษา ป.ตรี ครุศาสตร์บัณฑิต  วิชาเอก ภาษาอังกฤษ 
  นางสาวฟาคิเราะฮ์ สาเลง
วุฒิการศึกษา ป.ตรี ครุศาสตร์บัณฑิต  วิชาเอก ภาษาอังกฤษ