แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

PDFพิมพ์อีเมล

 

  นายจรูญ  พิพัฒน์ธนาพงศ์
วุฒิการศึกษา ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  วิชาเอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
     นายอัซมัน  ดรอแม
วุฒิการศึกษา ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  วิชาเอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
  นายชัยรัตน์  จีนเที่ยง
วุฒิการศึกษา ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกสารสนเทศคอมพิวเตอร์
   
  นายสมนึก ธรรมชาติ
วุฒิการศึกษา ป.ตรี ครุฑศาสตร์บัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์
  นายนาวี  ดอเลาะ
วุฒิการศึกษา ป.ตรี