ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงานตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาและวิทยาลัยสารพัดช่าง

PDFพิมพ์อีเมล

    เมื่อวันจันทรที่ 30 พฤษภาคม 2554 เวลา 14.00 น. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงานตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาและวิทยาลัยสารพัดช่าง ณ ห้องประชุม 1 สอศ.