ในระหว่างวันทีั่ 17 -18 มกราคม 2565 นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ได้ดำเนิการจัดการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

PDFพิมพ์อีเมล

ในระหว่างวันทีั่ 17 -18 มกราคม 2565 นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ได้ดำเนิการจัดการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนในรูปแบบ ออนไซต์ ประจำภาคเรียนที่ 2 /2564 โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเบตง ให้บริการในการตรวจคัดกรอง
ณ อาคารสำนักงาน หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเบตง