นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้องด้วยคณะผู้บริหาร นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการจักเรียน นักศึกษา และนายประดับ ชัยพานิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วันที่ 7/12/2564

PDFพิมพ์อีเมล

นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการจักเรียน นักศึกษา และ
นายประดับ ชัยพานิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ/ทักษะพื้นฐาน
ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมเวฬุวัน วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา