นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้ นายภัตชระวิทย์ ณุวงษ์ศรี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเป็นประธานในที่ประชุม ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษาเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินงานประชุมอง

PDFพิมพ์อีเมล

นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้ นายภัตชระวิทย์ ณุวงษ์ศรี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพเบตง เป็นประธานในที่ประชุม ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง
ดำเนินการ ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินงาน การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
และการแข่งทักษะพื้นฐาน ณ ห้องประชุม อวท.วก.เบตง