คณะผู้บริหารและครูเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ระยะ 5 ปี

PDFพิมพ์อีเมล

นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมือ
และนายประดับ ชัยพานิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ หัวหน้างานโครงการพิเศษ หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ อำเภอธารโต เข้าร่วมโครงการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
ระหว่างวันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรม ที อาร์ ร็อค ฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา