ข้อมูลอาคารสถานที่

PDFพิมพ์อีเมล

ข้อมูลอาคารสถานที่ของวิทยาลัยการอาชีพเบตง

 

1. อาคารเรียนและะปฏบัิติการ  เลขที่ 36401 พื้นที่ใช้สอย 1,920 ตารางเมตร  จำนวน 1 หลัง  วงเงิน  9,928,710 บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 16 พฤศจิกายน 2541

 

2. อาคารสำนักงานและหอประชุม เลขที่ 36402 พื้นที่ใช้สอย 960 ตารางเมตร  จำนวน 1 หลัง  วงเงิน  5,590,290 บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 11 กันยายน 2541       

 3. อาคารโรงฝึกงาน เลขที่ 36403 พื้นที่ใช้สอย 480 ตารางเมตร  จำนวน 2 หลัง  วงเงิน  4,388,000 บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 16 พฤศจิกายน 2541

 4. บ้านพักผู้บริหาร ระดับ 7-8  เลขที่ 38001   จำนวน 1 หลัง  วงเงิน  607,000 บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 16 พฤศจิกายน 2541

 5. บ้านพักครู 6 หน่วย เลขที่ 36404 พื้นที่ใช้สอย 480 ตารางเมตร  จำนวน 2 หลัง  วงเงิน  5,176,000 บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 16 พฤศจิกายน 2541

 6. บ้านพักภารโรง 2 หน่วย เลขที่ 38002   จำนวน 3 หลัง  วงเงิน  1,000,000 บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 16 พฤศจิกายน 2541

 7. ห้องน้ำ-ห้องส้วม เลขที่ 36002 จำนวน 3 หลัง  วงเงิน  300,000 บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 16 พฤศจิกายน 2541


8. ปรับปรุงพื้นที่ข้างอาคารโดยรอบ 5 เมตร  วงเงิน  1,000,000 บาท แล้วเสร็จวันที่ 25 กันยายน 2541

 9. อาคารศูนย์วิทยบริการ เลขที่ 45702 พื้นที่ใช้สอย 1,080 ตารางเมตร  จำนวน 1 หลัง  วงเงิน  8,100,000 บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 25 กันยายน 2546

 10. อาคารศาลาละหมาด เลขที่ ปร.4  จำนวน 1 หลัง  วงเงิน  1,810,000 บาท 

 11. โรงอาหารอเนกประสงค์  พื้นที่ใช้สอย 300 ตารางเมตร  จำนวน 1 หลัง  วงเงิน  1,350,000 บาท 

 

12. อาคารโรงแรมพร้อมลิฟท์ พื้นที่ใช้สอย 3,500 ตารางเมตร 1 หลัง วงเงิน 36,000,300 บาท