แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

PDFพิมพ์อีเมล

 

นายกฤษณะ  สุวรรณละออ
วุฒิการศึกษา ป.ตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การโรงแรมและการท่องเที่ยว
 
   
 นายสุไลมาน  มะมิง
วุฒิการศึกษา  ป.ตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต  วิชาเอก การโรงแรม
 
 
นางสาวตุลยา  ทิพย์มณเฑียร
วุฒิการศึกษา ป.ตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก การโรงแรม