คณะผู้บริหาร

PDFพิมพ์อีเมล

 

 

   
 

นายธนะรัชต์  จุลรัตน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง

 
นายประดับ ชัยพานิชย์ นายมาลิกี  บาฮา นายวิฑูรย์ พิริยะอนันต์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ