แผนกวิชาคหกรรม

PDFพิมพ์อีเมล

 

นายสอและ  เจ๊ะแว  
วุฒิการศึกษา ป.ตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต  วิชาเอก คหกรรมศาสตร์
 
   
นายอภิสิทธิ์  ตุ้งโรจน์  
วุฒิการศึกษา ป.ตรี คหกรรมศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกอาหารและโภชนาการ  
   
นางสาวอิสนาวาตี  อาแว  
วุฒิการศึกษา ป.ตรี  วิทยาศาสตร์บัณฑิต  วิชาเอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร