JV Green Color JV Gray Color JV Red Color
FacebookTwitterBloggerYoutubeGoogleMyspaceYahooWordpressFriendsterPicasa

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และอบายมุข (โรงเรียนสีขาว) ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 11 กันยายน 2562

วันที่ 11 กันยายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพเบตง จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และอบายมุข (โรงเรียนสีขาว) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเบตงร่วมให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเบตง 

 

อ่านเพิ่มเติม...

วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 10 กันยายน 2562

วันที่ 10 กันยายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม conference อาคารปฏิบัติการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีพเบตง

อ่านเพิ่มเติม...

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยนายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการฯ ร่วมมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใย อวท. ภาคใต้ วันที่ 9 กันยายน 2562

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยนายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการฯ ร่วมมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใย อวท. ภาคใต้ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง วันที่ 9 กันยายน 2562

อ่านเพิ่มเติม...

วิทยาลัยการอาชีพเบตง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จังหวัดภาคใต้ชายแดน(SEC) วันที่ 9 กันยายน 2562

วิทยาลัยการอาชีพเบตง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จังหวัดภาคใต้ชายแดน(SEC) จังหวัดยะลา (หลักสูตรการทำขนมอบยอดนิยม) ณ วิทยาลัยการอาชีพเบตง วันที่ 9 กันยายน 2562

อ่านเพิ่มเติม...

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยนายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น วันที่ 9 กันยายน 2562

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยนายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
ถัดไป
 • โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และอบายมุข (โรงเรียนสีขาว) ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 11 กันยายน 2562

  โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และอบายมุข (โรงเรียนสีขาว) ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 11 กันยายน 2562

 • วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 10 กันยายน 2562

  วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 10 กันยายน 2562

 • นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยนายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการฯ ร่วมมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใย อวท. ภาคใต้ วันที่ 9 กันยายน 2562

  นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยนายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการฯ ร่วมมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใย อวท. ภาคใต้ วันที่ 9 กันยายน 2562

 • วิทยาลัยการอาชีพเบตง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จังหวัดภาคใต้ชายแดน(SEC) วันที่ 9 กันยายน 2562

  วิทยาลัยการอาชีพเบตง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จังหวัดภาคใต้ชายแดน(SEC) วันที่ 9 กันยายน 2562

 • นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยนายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น วันที่ 9 กันยายน 2562

  นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยนายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น วันที่ 9 กันยายน 2562

ประกาศ

PDFพิมพ์อีเมล

เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ

คลิกเพื่อลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์

 

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ชุดทดลองระบบโมโทรนิกส์เทอร์โบแบบแผง)
แบบฟอร์คุณลักษณะสิ้งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2561-2562
ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับ ปวช. และ ปวส.  2/2560
เกณฑ์การแข่งขัน ทักษะ สิงประดิษฐ์ 2560

ตัวอย่าง อวท.17

รายงานขอซื้อขอจ้าง 2561 

ใบปะหน้าขออนุมัติแบบบันทึกผลการเรียน 1/2560

แบบฟอร์มประเมินตนเองและประเมินรายแผนกวิชา

แบบฟอร์ม สผ.2560 download

แบบฟอร์มแผนการเรียนฉบับย่อ

โปรแกรมแก้ไวรัสซ่อน Folder

 

::: รอบรั้ววิทยาลัยการอาชีพเบตง :::

ข่าวทั่วไป

  ป.ป.ช. เร่งสอบ ส.ส.ถือครอง โคตรเหล็กไหล พระเครื่องล้ำค่า เริ่มจากตรวจว่ามีอยู่จริง ถ้ามากผิดสังเกต ตั้งราคาสูงเกินจริง ต้องเข้าตรวจสอบทรัพย์สิน พร้อมยกระดับเป็น “บุคคลเฝ้าระวัง” ตีกันใช้อำนาจแสวงหาผลประโยชน์
Read more...
  สาวอายุ 17 ปี เมาสุราเรียกใช้บริการรถผ่านแอปเพื่อพาไปส่งที่หอพัก แต่ปรากฏว่าคนขับรถได้พาเข้าซอยเปลี่ยว และก่อนเหตุข่มขืนกระทำชำเราจนสำเร็จความใคร่
Read more...
  "อุตตม" มอบเงินกว่า 2 หมื่นล้าน ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม-ภัยแล้งที่ขอนแก่นจำนวน 1,000 ราย
Read more...

ภาษาอาเซียน

Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
ภาษาอาเซียน: บรูไน ทักทาย ภาษาอาเซียน: บรูไน คำศัพท์ สวัสดี ซาลามัด ดาตัง ขอ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน อาหาร อาหาร คำศัพท์ น้ำ แอร์ (air) น้ำชา เท (teh)... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน นับเลข นับเลข คำศัพท์ หนึ่ง ซาตู (satu) สอง ดัว (d... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง คำศัพท์ ราคาเท่าไร เบราปา บันยัค (berapa banyak) ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน สกุลเงิน สกุลเงิน สกุลเงิน ดอลลาร์บรูไน   อักษรย่อ :BND   ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน เดินทาง เดินทาง คำศัพท์ โรงแรม โฮเทล (hotel) โรงภาพยนต์ ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน ทั่วไป ทั่วไป คำศัพท์ ห้องน้ำ แทนดัส (tandas) โทรศัพท์ ... Read more

แนะนำผู้บริหารระดับสูง

ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร
(เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

คณะผู้บริหาร อื่น ๆ คลิก

คณะกรรมการอาชีวศึกษา คลิก

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตงนายวิทยา  ตั่นยืนยง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง

ข่าวประชาสัมพันธ์

RMS 2016

link


การเพยแพร่งบทดลองประจำเดือนปีงบประมาณ 2561-2562

รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560 
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
รายงานงบทดลองประจำเดีอนมีนาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562 
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562

แผนกวิชาที่เปิดสอน


กำลังออนไลน์

เรามี 65 บุคคลทั่วไป ออนไลน์สถิติ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้68
mod_vvisit_counterเมื่อวาน55
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้68
mod_vvisit_counterสัปดาห์ผ่านมา491
mod_vvisit_counterเดือนนี้1404
mod_vvisit_counterเดือนผ่านมา2038
mod_vvisit_counterทั้งหมด234390

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 3.80.4.76
,
Today: ก.ย. 22, 2019