JV Green Color JV Gray Color JV Red Color
FacebookTwitterBloggerYoutubeGoogleMyspaceYahooWordpressFriendsterPicasa

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะครู พบปะนักเรียน นักศึกษา ในวันแรกของการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 21 ตุลาคม 2562

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะครู พบปะนักเรียน นักศึกษา
ในวันแรกของการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2562 ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพเบตง

อ่านเพิ่มเติม...

คณะผู้บริหาร ร่วมปฐมนิเทศและทำสัญญาฝึกอาชีพ ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ของนักศึกษา สาขางานเทคนิคยานยนต์ ระบบทวิภาคี วันที่ 18 ตุลาคม 2562

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมปฐมนิเทศและทำสัญญาฝึกอาชีพ ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ของนักศึกษา สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ ระบบทวิภาคี โดยมีผู้ปกครองนักศึกษาเข้าร่วมด้วย  วันที่ 18 ตุลาคม 2562
ณ ห้องอัยเยอร์เวง อาคารปฏิบัติการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีพเบตง

อ่านเพิ่มเติม...

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบของพระพุทธธรรมกายมงคลปยุรเกศานนท์สุพพิธาน วันที่ 18 ตุลาคม 2562

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบของพระพุทธธรรมกายมงคลปยุรเกศานนท์สุพพิธาน
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
ณ วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง 
อ.เบตง จ.ยะลา

  

  

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บริหารลงพื้นที่แหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 36 ไร่ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านเศษฐกิจพอเพียง

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยนายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง และนายมูหมัดอีซา เจ๊ะนิ
ครูผู้ดูแลแหล่งการเรียนรู้ฯ ลงพื้นที่แหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 36 ไร่ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านเศษฐกิจพอเพียง
ณ บ้านกาแป็ะกอตอนอก อ.เบตง จ.ยะลา

อ่านเพิ่มเติม...

วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดการลงทะเบียนเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 16 ตุลาคม 2562

 วันที่ 16 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดการลงทะเบียนเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเบตง

   

   

   

   

  

   

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
ถัดไป
 • นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะครู พบปะนักเรียน นักศึกษา ในวันแรกของการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 21 ตุลาคม 2562

  นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะครู พบปะนักเรียน นักศึกษา ในวันแรกของการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 21 ตุลาคม 2562

 • คณะผู้บริหาร ร่วมปฐมนิเทศและทำสัญญาฝึกอาชีพ ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ของนักศึกษา สาขางานเทคนิคยานยนต์ ระบบทวิภาคี วันที่ 18 ตุลาคม 2562

  คณะผู้บริหาร ร่วมปฐมนิเทศและทำสัญญาฝึกอาชีพ ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ของนักศึกษา สาขางานเทคนิคยานยนต์ ระบบทวิภาคี วันที่ 18 ตุลาคม 2562

 • คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบของพระพุทธธรรมกายมงคลปยุรเกศานนท์สุพพิธาน วันที่ 18 ตุลาคม 2562

  คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบของพระพุทธธรรมกายมงคลปยุรเกศานนท์สุพพิธาน วันที่ 18 ตุลาคม 2562

 • ผู้บริหารลงพื้นที่แหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 36 ไร่ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านเศษฐกิจพอเพียง

  ผู้บริหารลงพื้นที่แหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 36 ไร่ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านเศษฐกิจพอเพียง

 • วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดการลงทะเบียนเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 16 ตุลาคม 2562

  วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดการลงทะเบียนเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 16 ตุลาคม 2562

ประกาศ

PDFพิมพ์อีเมล

เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ

ระเบียบการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 

ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียนนักศึกษา 

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ชุดทดลองระบบโมโทรนิกส์เทอร์โบแบบแผง)
แบบฟอร์คุณลักษณะสิ้งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2561-2562
ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับ ปวช. และ ปวส.  2/2560
ตัวอย่าง อวท.17

รายงานขอซื้อขอจ้าง 2561 

ใบปะหน้าขออนุมัติแบบบันทึกผลการเรียน 1/2560

แบบฟอร์มประเมินตนเองและประเมินรายแผนกวิชา

แบบฟอร์ม สผ.2560 download

แบบฟอร์มแผนการเรียนฉบับย่อ

โปรแกรมแก้ไวรัสซ่อน Folder

 

::: รอบรั้ววิทยาลัยการอาชีพเบตง :::

ข่าวทั่วไป

  เกาะติดเหตุการณ์จับ "ผอ.กอล์ฟ" โจรกราดยิงชิงทอง ทำให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย กลางห้างดังเมืองลพบุรี
Read more...
  เป็นเพื่อนซี้ที่ตอนนี้ต้องบอกว่าแซ่บแพ็คคู่ สำหรับคู่ของสาว ขนมจีน กุลมาศ และสาว หวาย ปัญญริสา ที่เจอกันทีไรก็มีความแซ่บความแสบซนมาให้เห็นตลอด
Read more...
  พนักงานดับเพลิงชาวสหรัฐตาย 3 ศพ ระหว่างสู้ไฟป่าในออสเตรเลีย หลังจากเครื่องบินโปรยน้ำตก
Read more...

ภาษาอาเซียน

Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
ภาษาอาเซียน: บรูไน ทักทาย ภาษาอาเซียน: บรูไน คำศัพท์ สวัสดี ซาลามัด ดาตัง ขอ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน อาหาร อาหาร คำศัพท์ น้ำ แอร์ (air) น้ำชา เท (teh)... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน นับเลข นับเลข คำศัพท์ หนึ่ง ซาตู (satu) สอง ดัว (d... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง คำศัพท์ ราคาเท่าไร เบราปา บันยัค (berapa banyak) ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน สกุลเงิน สกุลเงิน สกุลเงิน ดอลลาร์บรูไน   อักษรย่อ :BND   ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน เดินทาง เดินทาง คำศัพท์ โรงแรม โฮเทล (hotel) โรงภาพยนต์ ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน ทั่วไป ทั่วไป คำศัพท์ ห้องน้ำ แทนดัส (tandas) โทรศัพท์ ... Read more

แนะนำผู้บริหารระดับสูง

นายณรงค์ แผ้วพลสง
(เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

คณะผู้บริหาร อื่น ๆ คลิก

คณะกรรมการอาชีวศึกษา คลิก

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตงนายวิทยา  ตั่นยืนยง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง

ข่าวประชาสัมพันธ์

RMS 2016

link


การเพยแพร่งบทดลองประจำเดือนปีงบประมาณ 2561-2562

รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560 
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
รายงานงบทดลองประจำเดีอนมีนาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562 
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดีอนสิงหาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562

แผนกวิชาที่เปิดสอน


กำลังออนไลน์

เรามี 29 บุคคลทั่วไป ออนไลน์สถิติ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้33
mod_vvisit_counterเมื่อวาน71
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้254
mod_vvisit_counterสัปดาห์ผ่านมา385
mod_vvisit_counterเดือนนี้1126
mod_vvisit_counterเดือนผ่านมา1952
mod_vvisit_counterทั้งหมด242729

Online (20 minutes ago): 3
Your IP: 18.210.24.208
,
Today: ม.ค. 23, 2020