ประวัติสถานศึกษา

PDFพิมพ์อีเมล

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

                   ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพเบตง  สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
                   ปีที่จัดตั้ง   ปีการศึกษา 2541
                   ที่ตั้งปัจจุบัน  เลขที่ 2 ถนนวิทยาลัยการอาชีพ 2 (บ้านกาแป๊ะ กม.3 ) เทศบาลเมืองเบตง  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110
                   โทรศัพท์ : 0-7323-4111 & 0-7323-4888
                   โทรสาร  : 0-7323-2295 & 0-7323-4888
                   E-mail    : saraban
@bticec.ac.th
                  website : www.bticec.ac.th

ประวัติและสภาพทั่วไปของสถานศึกษา
          วิทยาลัยการอาชีพเบตงเป็นสถานศึกษาสังกัดสักนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2537  โดยเริ่มดำเนินการสร้างในปีงบประมาณ 2539 ผูกพัน ปีงบประมาณ 2540 และ 2541 ได้เริ่มจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2541 เป็นปีแรก  โดยจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชี (ปวช.) หลักสูตรเสริมวิชาชีพแกนมัธยม สาขาวิชาช่างยนต์ และ พณิชยการ  ส่วนในปีการศึกษา 2542 ได้ขยายสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังเพิ่มอีก 1 สาขา และเริ่มเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นรุ่นที่ 1 สำหรับปีการศึกษา 2543 ได้เริ่มจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจภาคปกติ และสมทบในปีการศึกษา 2544 ในปีการศึกษา 2548 ได้เปิดในระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง (ปวส) สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ การติดตั้งไฟฟ้ากำลัง และการบัญชี สำหรับในปีการศึกษา 2546 ได้ขยายสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มอีก 1 สาขาวิชา และปีการศึกษา 2547 เปิดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และปีการศึกษา 2550 ระดับปวช. เพิ่มสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ทั้งนี้เพื่อสนองความต้องการของท้องถิ่น

                 การคมนาคม
                          ห่างจาก ที่ว่าการอำเภอเบตง                       ประมาณ        2      กิโลเมตร
                          ห่างจาก  ที่ว่าอำเภอเมือง จังหวัดยะลา         ประมาณ     140     กิโลเมตร
                          ห่างจาก กรุงเทพมหานคร                           ประมาณ   1,500     กิโลเมตร

                ขนาดพื้นที่และสภาพพื้นที่  จำนวน 30 ไร่

                สภาพชุมชน   มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และอยู่ติดกับชายแดนประเทศมาเลเซีย

 

ปรัชญาวิทยาลัย

เน้นทักษะ  เชิดชูคุณธรรม  มุ่งมั่นพัฒนา

 

วิสัยทัศน์

เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย ผู้เรียนเป็นคนดี มีสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"

 

พันธกิจ

1.การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2.การผลิตและพัฒนาผู้เรียนเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3.การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะ สอดคลองกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
4.การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา
5.การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6.การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการศึกษา
 
อัตลักษณ์ : สามัคคี  มีคุณธรรม
 
เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพ  สู่ชุมชน