ข้อมูลงบประมาณและการเงิน

PDFพิมพ์อีเมล

ประมาณการรายรับ- รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

ประมาณการรายรับรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. ประมาณการรายรับ                                55,046,700.83
ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา   3,899,484.83
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน                       1,099,484.83 บาท
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป                       2,800,000.00 บาท
ข. เงินงบประมาณ ปี 2565 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ   51,147,216.00
งบบุคลากร                     15,063,825.00 บาท
งบดาเนินงาน                       3,575,660.00 บาท
งบลงทุน                          21,397,900 บาท
งบเงินอุดหนุน                       4,309,551.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น                       6,800,280.00 บาท
2. ประมาณการรายจ่าย                               29,746,316.00
งบบุคลากร   15,063,825.00
- เงินเดือน                       4,254,789.00 บาท
- ค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษ                          336,000.00 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                     10,069,836.00 บาท
- เงินวิทยฐานะ                          403,200.00 บาท
- เงินประจาตาแหน่ง - บาท
- เงินอื่นๆ (พสร.) - บาท
งบดาเนินงาน   3,575,660.00
- ผลผลิต ปวช.                       3,079,760.00 บาท
- ผลผลิต ปวส.                          364,000.00 บาท
- ผลผลิตระยะสั้น                          131,900.00 บาท
งบลงทุน - 21,397,900.00
- ค่าครุภัณฑ์                       2,000,000.00 บาท
- ที่ดินสิ่งก่อสร้าง                     19,397,900.00 บาท
งบเงินอุดหนุน   4,306,551.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน.                       3,522,300.00 บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                          784,251.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น   6,800,280.00
- พัฒนาการศึกษาใน จชต.                       2,544,230.00 บาท
- โครงการอื่นๆ                       4,256,050.00 บาท

 

ประมาณการรายรับ- รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ประมาณการรายรับ

 

32,834,042.86

. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา

บาท

3,684,254.86

- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน

702,254.86

บาท

- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป

2,982,000

บาท

. เงินงบประมาณ ปี 2564 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ

บาท

29,149,788

งบบุคลากร

14,836,464

บาท

งบดาเนินงาน

3,939,741

บาท

งบลงทุน

-

บาท

งบเงินอุดหนุน

2,777,128

บาท

งบรายจ่ายอื่น

7,596,455

บาท

2. ประมาณการรายจ่าย

29,149,788

บาท

งบบุคลากร

บาท

14,836,464

- เงินเดือน

3,976,776

บาท

- ค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษ

420,000

บาท

- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

10,028,088

บาท

- เงินวิทยฐานะ

411,600

บาท

- เงินประจาตาแหน่ง

-

บาท

- เงินอื่นๆ (พสร.)

-

บาท

งบดาเนินงาน

บาท

3,939,741

- ผลผลิต ปวช.

3,121,026

บาท

- ผลผลิต ปวส.

548,715

บาท

- ผลผลิตระยะสั้น

270,000

บาท

งบลงทุน

-

บาท

- ค่าครุภัณฑ์

-

บาท

- ที่ดินสิ่งก่อสร้าง

-

บาท

งบเงินอุดหนุน

2,777,128

บาท

- ค่าจัดการเรียนการสอน.

2,260,880

บาท

- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

516,248

บาท

งบรายจ่ายอื่น

บาท

7,596,455

- พัฒนาการศึกษาใน จชต.

3,763,730

บาท

- โครงการอื่นๆ

3,832,725

บาท

   

 

 

 

 

ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วิทยาลัยการอาชีพเบตง
1. ประมาณการรายรับ       35,950,970 บาท
 ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา   4,281,043 บาท  
   - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน 452,163.15 บาท        
   - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป    3,828,880 บาท        
 ข. เงินงบประมาณ ปี 2562 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ 31,669,927 บาท  
  งบบุคลากร  13,199,150 บาท        
  งบดำเนินงาน 3,686,498 บาท        
  งบลงทุน 1,247,000 บาท        
  งบเงินอุดหนุน 2,508,629 บาท        
  งบรายจ่ายอื่น 11,028,650 บาท        
               
2. ประมาณการรายจ่าย       31,669,927 บาท
  งบบุคลากร    13,199,150 บาท    
   - เงินเดือน        2,805,915 บาท      
   - ค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษ        336,000 บาท      
   - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ      9,488,818 บาท      
   -  เงินวิทยฐานะ          326,181 บาท      
   -  เงินประจำตำแหน่ง        166,506 บาท      
   -  เงินอื่นๆ (พสร.)          75,730 บาท      
  งบดำเนินงาน   3,686,498 บาท    
   -  ผลผลิต ปวช.        2,826,348 บาท      
   - ผลผลิต ปวส.          520,150 บาท      
   - ผลผลิตระยะสั้น          340,000 บาท      
  งบลงทุน     1,247,000 บาท    
   -  ค่าครุภัณฑ์        1,247,000 บาท      
   -  ที่ดินสิ่งก่อสร้าง                -   บาท      
  งบเงินอุดหนุน     2,508,629 บาท    
   -  ค่าจัดการเรียนการสอน.      2,228,629 บาท      
   -  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน        280,000 บาท      
  งบรายจ่ายอื่น   11,028,650 บาท    
   -  พัฒนาการศึกษาใน จชต.      4,435,000 บาท      
   -  โครงการอื่นๆ        6,593,650 บาท      

 

 

 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ประมาณการรายรับ           35,920,332 บาท
 ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา       2,334,609 บาท  
   - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน 1,834,608.92 บาท        
   - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป      500,000 บาท        
 ข. เงินงบประมาณ ปี 2562 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ       33,585,723 บาท  
  งบบุคลากร  13,750,785 บาท        
  งบดำเนินงาน 4,542,682 บาท        
  งบลงทุน 6,094,300 บาท        
  งบเงินอุดหนุน 2,099,396 บาท        
  งบรายจ่ายอื่น 7,098,560 บาท        
               
2. ประมาณการรายจ่าย           33,585,723 บาท
  งบบุคลากร    13,750,785 บาท    
   - เงินเดือน        3,927,987 บาท      
   - ค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษ          462,000 บาท      
   - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ        8,993,958 บาท      
   -  เงินวิทยฐานะ          294,000 บาท      
   -  เงินประจำตำแหน่ง            67,200 บาท      
   -  เงินอื่นๆ (พสร.)     5,640 บาท      
  งบดำเนินงาน   4,542,682 บาท    
   -  ผลผลิต ปวช.        3,001,537 บาท      
   - ผลผลิต ปวส.        1,111,145 บาท      
   - ผลผลิตระยะสั้น          430,000 บาท      
  งบลงทุน     6,094,300 บาท    
   -  ค่าครุภัณฑ์        6,094,300 บาท      
   -  ที่ดินสิ่งก่อสร้าง                  -   บาท      
  งบเงินอุดหนุน     2,099,396 บาท    
   -  ค่าจัดการเรียนการสอน.        1,758,296 บาท      
   -  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน          341,100 บาท      
  งบรายจ่ายอื่น   7,098,560 บาท    
   -  พัฒนาการศึกษาใน จชต.        4,195,900 บาท      
   -  โครงการอื่นๆ        2,902,660 บาท      

 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
1. ประมาณการรายรับ           35,967,656 บาท
 ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา       2,034,726 บาท  
   - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน 1,534,726 บาท        
   - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป                 500,000 บาท        
 ข. เงินงบประมาณ ปี 2560 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ       33,932,930 บาท  
  งบบุคลากร  15,344,795 บาท        
  งบดำเนินงาน 4,855,074 บาท        
  งบลงทุน 1,183,000 บาท        
  งบเงินอุดหนุน 2,219,076 บาท        
  งบรายจ่ายอื่น 10,330,985 บาท        
               
2. ประมาณการรายจ่าย           27,952,891 บาท
  งบบุคลากร    14,559,471 บาท    
   - เงินเดือน               4,610,811 บาท      
   - ค่าจ้างประจำ    - บาท      
   - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ               9,565,760 บาท      
   -  เงินวิทยฐานะ                  315,700 บาท      
   -  เงินประจำตำแหน่ง                     67,200 บาท      
  งบดำเนินงาน   4,855,074 บาท    
   -  ผลผลิต ปวช.               3,763,544 บาท      
   - ผลผลิต ปวส.                  741,530 บาท      
   - ผลผลิตระยะสั้น                  350,000 บาท      
  งบลงทุน     1,183,000 บาท    
   -  ค่าครุภัณฑ์               1,183,000 บาท      
   -  ที่ดินสิ่งก่อสร้าง                              - บาท      
  งบเงินอุดหนุน     2,601,346 บาท    
   -  ค่าจัดการเรียนการสอน.               2,219,076 บาท      
   -  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                  382,270 บาท      
  งบรายจ่ายอื่น   4,754,000 บาท    
   -  พัฒนาการศึกษาใน จชต.               2,954,000 บาท      
   -  โครงการอื่นๆ               1,800,000 บาท      

 

เงินงบประมาณ 2560
         
หมวดรายจ่าย    ยอดจัดสรร   ได้รับโอน   จ่าย   คงเหลือ 
งบบุคลากร    8,696,146.00   10,671,746.00  10,623,243.73     48,502.27
 - เงินเดือน          8,696,146.00        8,660,347.00        35,799.00
 - เงินวิทยฐานะ  
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ       8,696,146.00
 - ค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษฯ          1,680,000.00        1,673,358.73          6,641.27
 - ประกันสังคมพนักงานราชการ            295,600.00          289,538.00          6,062.00
งบดำเนินงาน    3,374,800.00    6,237,800.00    6,237,770.48          29.52
 - ผลผลิต ปวช.          847,300.00          847,300.00          847,300.00                 -  
 - ผลผลิต ปวส.          789,500.00          789,500.00          789,473.03             26.97
 - ผลผลิตระยะสั้น          266,000.00          266,000.00          265,999.75               0.25
 - ค่าสาธารณูปโภค          700,000.00          600,000.00          600,000.00                 -  
 - โครงการพัฒนาอาชีวศึกษา จชต.(จ้างยาม)          772,000.00          772,000.00          772,000.00                 -  
 - โครงการพัฒนาการศึกษาใน จชต.          2,963,000.00        2,962,997.70               2.30
งบลงทุน  10,949,800.00   10,949,800.00  10,949,800.00              -  
 - ค่าครุภัณฑ์       2,600,000.00        2,600,000.00        2,600,000.00                 -  
 - ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง       8,349,800.00        8,349,800.00        8,349,800.00                 -  
งบเงินอุดหนุน    4,273,535.00    4,266,035.00    4,228,998.65     37,036.35
 - ค่าหนังสือเรียน          623,000.00          623,000.00          622,996.65               3.35
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน          143,290.00          143,290.00          128,800.00        14,490.00
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน          295,925.00          295,925.00          295,882.00             43.00
 - ค่าเครื่องแบบนักเรียน          278,100.00          278,100.00          255,600.00        22,500.00
 - ค่าจัดการเรียนการสอน       1,761,320.00        1,761,320.00        1,761,320.00                 -  
 - เงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี           37,500.00            30,000.00           30,000.00                 -  
 - เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนร.          143,400.00          143,400.00          143,400.00                 -  
 - เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมฯ          142,000.00          142,000.00          142,000.00                 -  
 - เงินอุดหนุนนักเรียนเรียนดีฯในจชต.          849,000.00          849,000.00          849,000.00                 -  
 งบรายจ่ายอื่นๆ    1,875,700.00    1,837,700.00    1,836,576.91      1,123.09
 - โครงการพัฒนาการศึกษาใน จชต.            345,000.00          344,999.30               0.70
 - โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา           40,000.00            40,000.00           40,000.00                 -  
 - โครงการผลิตพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู          200,000.00          100,000.00          100,000.00                 -  
 - โครงการสร้างเสริมคุณภาพขนาดเล็ก          275,000.00          275,000.00          275,000.00                 -  
 - โครงการลดปัญหาออกกลางคัน          208,000.00            35,000.00           35,000.00                 -  
 - โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน          810,000.00          700,000.00          700,000.00                 -  
 - โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูฯ          189,600.00          189,600.00          189,600.00                 -  
 - โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครู          117,600.00          117,600.00          116,503.61          1,096.39
 - โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี           20,000.00            20,000.00           20,000.00                 -  
 - โครงการสร้างและกระจายโอกาสฯ           15,500.00            15,500.00           15,474.00             26.00
รวมทั้งสิ้น  29,169,981.00   33,963,081.00  33,876,389.77     86,691.23

 

เงินงบประมาณ 2559
         
หมวดรายจ่าย  ยอดจัดสรร   ได้รับโอน   จ่าย   คงเหลือ 
งบบุคลากร  14,676,720.00  10,528,443.00   10,526,043.00        2,400.00
 - เงินเดือน       4,301,520.00       8,020,443.00        8,018,043.00            2,400.00
 - เงินวิทยฐานะ          277,200.00
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ       7,600,000.00
 - ค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษฯ       2,498,000.00       2,508,000.00        2,508,000.00                    -  
งบดำเนินงาน    9,536,299.00    5,970,900.00     5,970,895.90              4.10
 - ค่าตอบแทน       3,068,000.00       5,450,900.00        5,450,895.90                  4.10
 - ค่าใช้สอย          899,304.00
 - ค่าวัสดุ       5,118,995.00
 - ค่าสาธารณูปโภค          450,000.00          520,000.00           520,000.00                    -  
งบลงทุน    4,257,000.00    6,106,800.00     4,253,850.00  *1,852,950.00 
 - ค่าครุภัณฑ์       2,760,000.00       2,760,000.00        2,756,850.00            3,150.00
 - ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง       1,497,000.00       3,346,800.00        1,497,000.00       1,849,800.00
งบเงินอุดหนุน    3,936,465.00    4,030,565.00     4,025,494.00        5,071.00
 - ค่าหนังสือเรียน          563,000.00          563,000.00           562,997.00                  3.00
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน          129,492.00          129,490.00           124,430.00            5,060.00
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน          267,425.00          267,425.00           267,424.00                  1.00
 - ค่าเครื่องแบบนักเรียน          276,300.00          276,300.00           276,300.00                    -  
 - ค่าจัดการเรียนการสอน       1,556,248.00       1,653,350.00        1,653,350.00                    -  
 - เงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี           45,000.00           45,000.00            45,000.00                    -  
 - เงินอุดหนุนหารายได้ระหว่างเรียน          120,000.00          120,000.00           120,000.00                    -  
 - เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมฯ           80,000.00           77,000.00            76,993.00                  7.00
 - เงินอุดหนุนนักเรียนเรียนดีในจชต.          899,000.00          899,000.00           899,000.00                    -  
 งบรายจ่ายอื่นๆ    7,061,000.00    7,441,900.00     7,441,738.50           161.50
 - โครงการพัฒนาการศึกษาพิเศษฯ (จชต.)       5,244,100.00       5,625,000.00        5,625,000.00                    -  
 - โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครู          237,000.00          237,000.00           237,000.00                    -  
 - โครงการจัดหาบุคลากรฯ          117,600.00          117,600.00           117,600.00                    -  
 - โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระฯ           40,000.00           40,000.00            40,000.00                    -  
 - โครงการสร้างเสริมคุณภาพขนาดเล็ก           30,000.00           30,000.00            30,000.00                    -  
 - โครงการสร้างเสริมคุณภาพขนาดเล็ก           15,000.00           15,000.00            15,000.00                    -  
 - โครงการผลิตพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู           25,000.00           25,000.00            24,840.00              160.00
 - โครงการสร้างเสริมคุณภาพขนาดเล็ก          490,000.00          490,000.00           489,998.50                  1.50
 - โครงการลดปัญหาออกกลางคัน          100,000.00          100,000.00           100,000.00                    -  
 - โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน          680,000.00          680,000.00           680,000.00                    -  
 - โครงการยกระดับการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี           22,300.00           22,300.00            22,300.00                    -  
 - โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อประชาชน           50,000.00           50,000.00            50,000.00                    -  
 - โครงการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อดพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพเพื่อเข้าสู่ลาดแรงงานฯ           10,000.00           10,000.00            10,000.00                    -  
รวมทั้งสิ้น  39,467,484.00  34,078,608.00   32,218,021.40   1,860,586.60
         
หมายเหตุ * งบเหลื่อมจ่าย งบลงทุน 1,849,800 บาท  (ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการครู) ประจำปีงบประมาณ 2560

 

เงินงบประมาณ 2558
         
หมวดรายจ่าย  ยอดจัดสรร   ได้รับโอน   จ่าย   คงเหลือ 
งบบุคลากร  15,296,400.00  10,193,920.00   9,829,068.79      364,851.21
 - เงินเดือน       4,940,000.00       7,779,920.00       7,417,208.00          362,712.00
 - เงินวิทยฐานะ          344,400.00
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ       7,600,000.00
 - ค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษฯ       2,412,000.00       2,414,000.00       2,411,860.79             2,139.21
งบดำเนินงาน    4,328,070.00    7,572,500.00   7,572,478.49             21.51
 - ค่าตอบแทน       2,274,000.00       7,072,500.00       7,072,478.49                 21.51
 - ค่าใช้สอย          859,830.00
 - ค่าวัสดุ          644,240.00
 - ค่าสาธารณูปโภค          550,000.00         500,000.00         500,000.00                     -  
งบลงทุน    6,926,900.00    6,926,900.00   4,923,553.29    2,003,346.71
 - ค่าครุภัณฑ์       4,228,700.00       4,228,700.00       3,424,553.29          804,146.71
 - ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง*       2,698,200.00       2,698,200.00       1,499,000.00        1,199,200.00
งบเงินอุดหนุน    3,725,445.00    3,725,445.00   3,725,442.00               3.00
 - ค่าหนังสือเรียน          519,000.00         519,000.00         519,000.00                     -  
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน          199,370.00         199,370.00         199,370.00                     -  
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน          246,525.00         246,525.00         246,525.00                     -  
 - ค่าเครื่องแบบนักเรียน          236,700.00         236,700.00         236,700.00                     -  
 - ค่าจัดการเรียนการสอน       1,510,350.00       1,510,350.00       1,510,350.00                     -  
 - เงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี           52,500.00           52,500.00          52,500.00                     -  
 - เงินอุดหนุนหารายได้ระหว่างเรียน          103,000.00         103,000.00         103,000.00                     -  
 - เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมฯ           75,000.00           75,000.00          74,997.00                   3.00
 - เงินอุดหนุนนักเรียนเรียนดีฯในจชต.          783,000.00         783,000.00         783,000.00                     -  
 งบรายจ่ายอื่นๆ    1,837,200.00    1,837,200.00   1,836,733.03            466.97
 - โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม          200,000.00         200,000.00         200,000.00                     -  
 - โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครู          189,600.00         189,600.00         189,600.00                     -  
 - โครงการจัดหาบุคลากรฯ          117,600.00         117,600.00         117,600.00                     -  
 - โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระฯ           50,000.00           50,000.00          50,000.00                     -  
 - โครงการผลิตพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู           96,000.00           96,000.00          95,828.58                171.42
 - โครงการสร้างเสริมคุณภาพขนาดเล็ก          400,000.00         400,000.00         399,829.30                170.70
 - โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาฯ          110,000.00         110,000.00         109,999.00                   1.00
 - โครงการลดปัญหาออกกลางคัน           90,000.00           90,000.00          90,000.00                     -  
 - โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน          530,000.00         530,000.00         529,997.15                   2.85
 - โครงการยกระดับการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี           20,000.00           20,000.00          19,880.00                120.00
 - โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาฯ           16,000.00           16,000.00          15,999.00                   1.00
 - โครงการพัฒนาคุณภาพการใช้ภาษาไทย           18,000.00           18,000.00          18,000.00                     -  
รวมทั้งสิ้น  32,114,015.00  30,255,965.00  27,887,275.60    2,368,689.40
หมายเหตุ * งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงระบบน้ำประปา 1,499,000 ไม่สามารถดำเนินการเบิจ่ายได้ จึงต้องคืนงบประมาณ

 

ผลการจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปี 2558  

 

ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ปีต่อไป)
วิทยาลัยการอาชีพเบตง
1. ประมาณการรายรับ         39,623,865 บาท
 ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา     600,000 บาท    
   - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน 200,000 บาท        
   - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป 400000 บาท        
 ข. เงินงบประมาณ ปี 2558 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ 39,023,865 บาท    
  งบบุคลากร  13,024,440 บาท        
  งบดำเนินงาน 12,572,730 บาท        
  งบลงทุน 7,009,700 บาท        
  งบเงินอุดหนุน 3,494,855 บาท        
  งบรายจ่ายอื่น 2,922,140 บาท        
               
2. ประมาณการรายจ่าย         37,354,182 บาท
  งบบุคลากร      13,018,800 บาท    
   - เงินเดือน          4,940,000 บาท      
   - ค่าจ้างประจำ    -  บาท      
   - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ         7,600,000 บาท      
   -  เงินวิทยฐานะ            344,400 บาท      
   -  เงินประจำตำแหน่ง           134,400 บาท      
  งบดำเนินงาน     12,572,730 บาท    
   -  ผลผลิต ปวช.         11,237,770 บาท      
   - ผลผลิต ปวส.             390,060 บาท      
   - ผลผลิตระยะสั้น            944,900 บาท      
  งบลงทุน     7,009,700 บาท    
   -  ค่าครุภัณฑ์     -   บาท      
   -  ที่ดินสิ่งก่อสร้าง           7,009,700 บาท      
  งบเงินอุดหนุน
 
   
 
  1,830,812 บาท    
 

 -  ค่าจัดการเรียนการสอน.

-  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

     

  1,830,812

 

บาท      
  งบรายจ่ายอื่น   2,922,140 บาท    
   -  พัฒนาการศึกษาใน จชต.        2,922,140 บาท      

 

 

ผลการจ่ายเงินงบประมาณ 57
หมวดรายจ่าย  ได้รับโอน   จ่าย   คงเหลือ 
งบบุคลากร          6,928,740.00       11,208,207.00    4,698,217.00
 - เงินเดือน   -          4,488,842.00    4,488,842.00
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ         6,928,740.00         6,719,365.00       209,375.00
งบดำเนินงาน         5,057,300.00         4,771,944.60       285,355.40
 - ค่าตอบแทน         2,310,800.00         2,025,598.00       285,202.00
 - ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ         2,296,500.00         2,296,346.60             153.40
 - ค่าสาธารณุปโภค            450,000.00            450,000.00               -  
งบลงทุน            900,000.00            899,100.00               900.00
 - ค่าที่ดินสิ่งก่อสร่าง            400,000.00            399,100.00               900.00
 - ค่าคุรุภัณฑ์ค่าที่ดินสิ่งก่อสร่าง            500,000.00            500,000.00                -  
งบอุดหนุน         3,348,475.00         3,293,033.50           55,441.50
 - ค่าหนังสือเรียน            509,000.00            508,921.50                 78.50
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน            117,070.00               90,620.00           26,450.00
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน            241,775.00            241,775.00                  -  
 - ค่าเครื่องแบบนักเรียน            227,700.00            198,900.00           28,800.00
 - ค่าจัดการเรียนการสอน         1,447,430.00         1,447,430.00                 -  
 - ทุนเฉลิมราชกุมารี ปวช.               22,500.00               22,500.00                 -  
 - ทุนเฉลิมราชกุมารี ปวส.               15,000.00               15,000.00                 -  
 - ทุนนักเรียนเรียนดีมีความสามารถใน จชต.            631,000.00            631,000.00                 -  
 - สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่               54,000.00               53,887.00               113.00
 - เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน               83,000.00               83,000.00                 -  
งบดำเนินงานโครงการอื่นๆ/รายจ่ายอื่น         7,061,350.00         7,052,803.20            8,546.80
 - โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้         5,222,600.00         5,222,599.20                  0.80
 - โครงการเสริมสร้างคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก            200,000.00            199,685.00               315.00
 - โครงการอาชีวสร้างผู้ประกอบการใหม่ครบวงจร            176,000.00            175,999.00                  1.00
 - โครงการผลิตละพัฒนาบุคลากรฯ            240,000.00            240,000.00                        -  
 - โครงการผลิตละพัฒนาบุคลากรฯ(ค่าครองชีพลูกจ้าง)               23,000.00               15,000.00            8,000.00
 - โครงการ Fix it center            810,000.00            809,946.00                 54.00
 - โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาฯ            116,250.00            116,242.00                   8.00
 - โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน            208,000.00            207,993.00                   7.00
 - โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมธรรมภิบาล               38,500.00               38,365.00                135.00
 - ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิรูปหลักสูตร               11,500.00               11,500.00                  -  
 - ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างและกระจายโอกาสฯ               15,500.00               15,474.00                  26.00

 

 

 

 

 

งบประมาณ 2556
หมวดรายจ่าย  ยอดจัดสรร   ได้รับโอน   จ่าย   คงเหลือ 
งบบุคลากร        9,097,397.00           5,113,110.00        7,778,060.00 -      2,664,950.00
เงินเดือน        3,965,477.00           5,113,110.00        7,778,060.00 -      2,664,950.00
เงินวิทยฐานะ           176,400.00
ค่าจ้างชั่วคราว(ค่าตอบแทนพนักงานราชการ)        4,955,520.00
งบดำเนินงาน        4,210,700.00           2,523,100.00        2,522,384.78                 715.22
ค่าตอบแทน        1,340,000.00           2,073,100.00        2,105,067.45 -           31,967.45
ค่าใช้สอย        1,063,010.00
ค่าวัสดุ        1,357,690.00
ค่าสาธารณูปโภค           450,000.00             450,000.00           417,317.33             32,682.67
งบลงทุน        2,864,700.00           2,864,700.00        2,835,300.00             29,400.00
ค่าครุภัณฑ์        2,364,700.00           2,364,700.00        2,336,300.00             28,400.00
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง           500,000.00             500,000.00           499,000.00              1,000.00
งบเงินอุดหนุน        4,357,889.00           5,816,455.00        5,648,028.00           168,427.00
ค่าจัดการเรียนการสอน        2,133,784.00           3,563,350.00        3,562,875.00                 475.00
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่            30,000.00               59,000.00             58,939.00                  61.00
ค่าหนังสือเรียน           541,000.00             541,000.00           540,949.00                  51.00
ค่าอุปกรณ์การเรียน           124,430.00             124,430.00           110,630.00             13,800.00
ค่าเครื่องแบบนักเรียน           245,700.00             245,700.00           230,400.00             15,300.00
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน           256,975.00             256,975.00           256,718.00                 257.00
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี            30,000.00               30,000.00             30,000.00                       -  
เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม            20,000.00               20,000.00             19,805.00                 195.00
โครงการคุณธรรมนำความรู้            45,000.00               45,000.00             44,712.00                 288.00
เงินอุดหนุนรายได้ระหว่างเรียน            78,000.00               78,000.00             78,000.00                       -  
เงินอุดหนุ่นนักเรียนเรียนดีฯ           853,000.00             853,000.00           715,000.00           138,000.00
งบดำเนินงานโครงการอื่น ๆ /รายจ่ายอื่น       11,306,800.00         11,306,800.00       11,306,265.00                 535.00
โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้        6,539,700.00           6,539,700.00        6,539,504.00                 196.00
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (Fix it center)           861,000.00             861,000.00           861,000.00                       -  
โครงการพระราชดำริฯ(ตชด.)ผลผลิต ปวช.            17,000.00               17,000.00             16,990.00                  10.00
โครงการหุ่นยนต์(ปวส.)        2,000,000.00           2,000,000.00        2,000,000.00                       -  
โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก           787,000.00             787,000.00           786,964.00                  36.00
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษา           210,000.00             210,000.00           209,954.20                  45.80
โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา           160,000.00             160,000.00           160,000.00                       -  
โครงการส่งเสริมการมีงานทำของผู้สำเร็จอาชีวศึกษา            10,000.00               10,000.00              9,912.00                  88.00
โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาฯ           236,500.00             236,500.00           236,425.00                  75.00
โครงการอาชีวศึกษาเสริมสร้างความมั่นคงจังหวัดชายแดนฯ           455,600.00             455,600.00           455,600.00                       -  
โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน(ปีใหม่ 56)            10,000.00               10,000.00              9,990.00                  10.00
โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน(สงกรานต์ 56)            20,000.00               20,000.00             19,926.00                  74.00
         
รวม   31,837,486.00      27,624,165.00   30,090,037.78 -   2,465,872.78

 

เงินงบประมาณ 2555
หมวดรายจ่าย  ยอดจัดสรร   ได้รับโอน   จ่าย   คงเหลือ 
งบบุคลากร        4,383,420.00           8,365,716.67        8,362,622.67              3,094.00
เงินเดือน             3,965,476.67        3,965,476.67                       -  
เงินวิทยฐานะ  
ค่าจ้างชั่วคราว(ค่าตอบแทนพนักงานราชการ)        4,383,420.00           4,400,240.00        4,397,146.00              3,094.00
งบดำเนินงาน        3,422,112.00           4,210,419.77        4,210,419.77                       -  
ค่าตอบแทน        1,290,000.00             389,846.00           389,846.00  
ค่าใช้สอย           737,528.00           1,943,214.17        1,943,214.17  
ค่าวัสดุ           694,584.00           1,168,791.06        1,168,791.06  
ค่าสาธารณูปโภค           700,000.00             708,568.54           708,568.54  
งบลงทุน        4,350,000.00           4,350,000.00        4,340,000.00             10,000.00
ค่าครุภัณฑ์        3,000,000.00           3,000,000.00        3,000,000.00 -
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง        1,350,000.00           1,350,000.00        1,340,000.00             10,000.00
งบเงินอุดหนุน        3,710,646.25           2,750,496.25        2,749,542.25                 954.00
ค่าจัดการเรียนการสอน        2,326,750.00           1,426,600.00        1,426,600.00                       -  
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่            90,000.00               30,000.00             30,000.00                       -  
ค่าหนังสือเรียน           536,578.25             536,578.25           536,578.25                       -  
ค่าอุปกรณ์การเรียน            96,140.00               96,140.00             96,140.00                       -  
ค่าเครื่องแบบนักเรียน           219,600.00             219,600.00           219,600.00                       -  
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน           225,278.00             225,278.00           225,278.00                       -  
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี            37,500.00               37,500.00             37,500.00                       -  
เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม            20,600.00               20,600.00             20,600.00                       -  
โครงการพัฒนาผู้นำตามธรรมชาติ            40,000.00               40,000.00             39,990.00                  10.00
โครงการคุณธรรมนำความรู้            40,000.00               40,000.00             39,056.00                 944.00
เงินอุดหนุนรายได้ระหว่างเรียน            78,200.00               78,200.00             78,200.00  
งบดำเนินงานโครงการอื่น ๆ /รายจ่ายอื่น       10,418,600.00         10,418,600.00       10,418,297.66                 302.34
โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้        8,813,600.00           8,813,600.00        8,813,598.66                    1.34
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (Fix it center)           861,000.00             861,000.00           860,882.00                 118.00
โครงการพระราชดำริฯ(ตชด.)ผลผลิต ปวช.            20,000.00               20,000.00             20,000.00  
โครงการอานชนีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชนและภัยพิบัติ ปวส.            10,000.00               10,000.00             10,000.00  
โครการความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส ปวส.            10,000.00               10,000.00             10,000.00  
โครงการครูคลังสมอง           344,000.00             344,000.00           344,000.00  
โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ           200,000.00             200,000.00           199,967.00                  33.00
โครงการพัฒนาระบบวิสาหกิจเพื่อการศึกษา           160,000.00             160,000.00           159,850.00                 150.00
รวม   26,284,778.25      30,095,232.69   30,080,882.35            14,350.34

 

เงินงบประมาณ 54
หมวดรายจ่าย ยอดจัดสรร ได้รับโอน จ่าย  คงเหลือ
งบบุคลากร         4,295,760.00       7,475,658.60     6,624,542.60        851,116.00
 - เงินเดือน  -        3,092,238.60     3,092,238.60                         -  
 - เงินวิทยฐานะ  - 
 - ค่าจ้างชั่วคราว (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ)         4,295,760.00       4,383,420.00     3,532,304.00        851,116.00
งบดำเนินงาน         3,193,200.00       3,230,400.00     3,229,895.30                504.70
 - ค่าตอบแทน         1,709,000.00           312,632.00         312,432.00                200.00
 - ค่าใช้สอย            621,000.00       1,562,538.00     1,562,338.00                200.00
 - ค่าวัสดุ            439,200.00           769,836.40         769,731.70                104.70
 - ค่าสาธารณูปโภค            424,000.00           585,393.60         585,393.60                         -  
งบลงทุน      33,353,326.00       8,858,000.00     8,850,000.00             8,000.00
 - ค่าครุภัณฑ์         1,153,326.00           158,000.00         150,000.00             8,000.00
 - ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง      32,200,000.00       8,700,000.00     8,700,000.00                         -  
งบเงินอุดหนุน         3,126,286.00       3,130,470.00     3,060,504.25           69,965.75
  - การศึกษาขั้นพื้นฐาน         1,715,416.00       1,749,600.00     1,749,600.00                         -  
 - สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่            120,000.00             90,000.00           89,975.00                   25.00
 - ค่าหนังสือเรียน            383,600.00           383,600.00         380,669.25             2,930.75
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน            136,620.00           136,620.00         123,050.00           13,570.00
 - ค่าเครื่องแบบนักเรียน            261,000.00           261,000.00         207,900.00           53,100.00
 - ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน            282,150.00           282,150.00         281,810.00                340.00
 - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี              37,500.00             37,500.00           37,500.00                         -  
 - โครงการสายใยรักครอบครัว              30,000.00             30,000.00           30,000.00                         -  
 - โครงการความพึงพอใจในการบริโภคจากไฮโดรโปรนิกส์            160,000.00           160,000.00         160,000.00                         -  
งบดำเนินงานโครงการอื่น ๆ      11,520,000.00     10,471,100.00   10,466,655.81             4,444.19
 - โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้      10,810,000.00       9,761,100.00     9,756,983.81             4,116.19
 - โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)            710,000.00           710,000.00         709,672.00                328.00
รวมทั้งสิ้น      55,488,572.00     33,165,628.60   32,231,597.96        934,030.64

 

 

เงินนอกงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ  2554
รายรับ รายจ่าย
 - ยอดเงินคงเหลือยกมา (ปี 53)                 117,258.29 งบบุคลากร  
 - ค่าบำรุงการศึกษา                 856,701.35   - ค่าจ้างชั่วคราว            456,398.00
 - ค่าเบ็ดเตล็ดบำรุง                 348,000.00 งบดำเนินงาน  
 - ค่าขึ้นทะเบียน                   35,805.00  - ค่าตอบแทน            175,710.00
 - ค่าขายผลผลิต                 114,011.00  - ค่าใช้สอย            648,829.92
 - รายได้อื่น ๆ                 101,465.00  - ค่าวัสดุ              22,125.00
 - ดอกเบี้ยรับ                     4,143.79  - ค่าสาธารณูปโภค              64,811.12
    งบลงทุน  
     - ค่าครุภัณฑ์  - 
    ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                 3,105.00
รวม             1,577,384.43 รวม         1,370,979.04
  คงเหลือ              206,405.39

 

 

  ปีการศึกษา  2554
หลักสูตร/สาขางาน ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 รวม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 56 32 88 46 28 74 45 31 76 147 91 238
1. ยานยนต์ 29   29 23   23 19   19 71 0 71
2. ไฟฟ้ากำลัง 8   8 4   4 12   12 24 0 24
3. อิเล็กทรอนิกส์ 6 1 7 6   6 7   7 19 1 20
4. การบัญชี 1 5 6 2 10 12   12 12 3 27 30
5. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 15 26 9 9 18 7 6 13 27 30 57
6. การโรงแรม 1 11 12 2 9 11   13 13 3 33 36
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 21 26 47 14 14 28       35 40 75
1. เทคนิคยานยนต์ /เทียบโอน 5   5 6   6       11 0 11
2. การติดตั้งไฟฟ้า 7   7 5   5       12 0 12
3. การบัญชี/เทียบโอน 1 13 14   4 4       1 17 18
4. เทคโนโลยีสำนักงาน (ปกติ) 8 13 21 3 10 13       11 23 34
รวมทั้งสิ้น 77 58 135 60 42 102 45 31 76 182 131 313

 

 

แกนมัธยม

หลักสูตร/สาขางาน ภาคเรียนที่ 1/54
ชาย หญิง รวม
หลักสูตรเสริมวิชาชีพแกนมัธยม 74 80 154
ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 29   29
ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 5 21 26
ช่างซ่อมเครื่องเสียง 26 - 26
งานบัญชีกิจการจำหน่ายสินค้า 14 7 21
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์   27 27
งานบริการส่วนหน้าโรงแรม   25 25
       
หลักสูตรระยะสั้น (75 ชั่วโมง) 2 18 20
การขับรถยนต์ 2 18 20
หลักสูตรพิเศษ 100 146 246
รวมทั้งสิ้น 176 244 420

 

งบประมาณ 2553
หมวดรายจ่าย  ยอดจัดสรร   ได้รับโอน   จ่าย   คงเหลือ 
งบบุคลากร        7,217,038.00        7,223,184.91           6,551,830.91          671,354.00
เงินเดือน        2,914,918.00        2,987,064.91           2,987,064.91                      -  
เงินวิทยฐานะ           126,000.00                      -  
ค่าจ้างชั่วคราว(ค่าตอบแทนพนักงานราชการ)        4,176,120.00        4,236,120.00           3,564,766.00          671,354.00
งบดำเนินงาน        3,570,400.00        2,671,099.65           2,669,966.27              1,133.38
ค่าตอบแทน        1,350,000.00           685,377.97              685,341.00                  36.97
ค่าใช้สอย           700,000.00           913,309.27              912,306.35              1,002.92
ค่าวัสดุ        1,096,400.00           603,750.49              603,657.00                  93.00
ค่าสาธารณูปโภค           424,000.00           468,661.92              468,661.92                      -  
งบลงทุน        2,080,000.00                      -                            -                        -  
ค่าครุภัณฑ์        2,080,000.00                      -                            -                        -  
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง                      -                        -                            -                        -  
งบเงินอุดหนุน        4,518,309.00        3,041,150.00           3,041,044.00                106.00
การศึกษาขั้นพื้นฐาน        4,398,309.00        1,656,750.00           1,656,750.00                      -  
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่           120,000.00           120,000.00              119,894.00                106.00
โครงการคุณธรรมนำความรู้                      -                        -                            -                        -  
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี                      -              30,000.00               30,000.00                      -  
โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษา                      -              50,000.00               50,000.00                      -  
ค่าหนังสือเรียน                      -             540,000.00              540,000.00                      -  
ค่าอุปกรณ์การเรียน                      -             124,200.00              124,200.00                      -  
ค่าเครื่องแบบนักเรียน                      -             263,700.00              263,700.00                      -  
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                      -             256,500.00              256,500.00  
งบดำเนินโครงการอื่น ๆ        12,812,440.00          10,051,709.47        2,760,730.53
โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้                      -        12,517,440.00           9,756,781.77        2,760,658.23
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center)                      -             295,000.00              294,927.70                  72.30
รวม   15,305,747.00   25,747,874.56       22,314,550.65     3,433,323.91