เจ้าหน้าที่

PDFพิมพ์อีเมล

 

                                        นางสาวปิยะฉัตร  บำรุงสุข
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
 
   
  นางสาววิไลพร  เลี้ยงภิรมย์ภักดี
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
 
 

นางสาวอนงค์  โต๊ะมิง
เจ้าหน้าที่ งานสรรบรรณ

  นางสาวพัทธนันท์  เนื่องตีบ
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
 
  นางอัจฉรา  สุขาเขิน
เจ้าหน้าที่ งานวิชาการ
 
  นางสาวธันยกานต์  เนื่องตีบ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
 
  นายรัฐศักดิ์  จาวิสูตร
เจ้าหน้าที่ R-redio
 
  นางสาวซูไบยะห์  มะแซ
เจ้าหน้าที่ บรรณารักษ์
 
  นายโชคชัย  จีนเที่ยง
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
 
  นางสาวภัทราวดี  ศรีรักษ์
เจ้าหน้าที่งานแผนและความร่วมมือ
 
  นายคทายุทธ์  สังข์ทอง
พนักงานขับรถ
 
  นางสาวจุฑาทิพย์  ภักดีฉนวน
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
   
  นางสาวณมน  สมฤทธิ์
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
   
  นางสาวสุธาวัลย์  ฟุ้งสิริภิรมย์
  เจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ