เจ้าหน้าที่

PDFพิมพ์อีเมล

 

                                         
 

นางสาวอภิญญา  อับดุลตาเละ
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

  นางสาวต่วนนูเรียนี  ตะมาแง
เจ้าหน้าที่ งานห้องสมุด
 
 

นางสาวเจริญสุข  แซ่กิ้ม
เจ้าหน้าที่ งานสรรบรรณ

  นางสาวพัทธนันท์  เนื่องตีบ
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
 
  นางอัจฉรา  สุขาเขิน
เจ้าหน้าที่ งานวิชาการ
 
  นางสาวตรีทิพย์นิภา  เนื่องกิตติรัตน์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
 
  นางสาวซูไบยะห์  มะแซ
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี
 
  นายโชคชัย  จีนเที่ยง
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
 

นางสาวหนึ่งฤทัย  สุวประพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ

  นางสาวจุฑาทิพย์  ภักดีฉนวน
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
 

นางสาวเกียรติยา  แซ่ลู่
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

  นางสาวณมน  สมฤทธิ์
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
   
  ว่าที่ รต หญิงศิรดา  จรัสวิโรจน์
  เจ้าหน้าที่งานบัญชี
   
  นางสาวโนร์รียา  บีฮิง
  เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน