เจ้าหน้าที่

PDFพิมพ์อีเมล

 

                                        นางสาวปิยะฉัตร  บำรุงสุข
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
   
  นางสาววิไลพร  เลี้ยงภิรมย์ภักดี
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
 
 

นางสาวเจริญสุข  แซ่กิ้ม
เจ้าหน้าที่ งานสรรบรรณ

  นางสาวพัทธนันท์  เนื่องตีบ
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
 
  นางอัจฉรา  สุขาเขิน
เจ้าหน้าที่ งานวิชาการ
 
  นางสาวตรีทิพย์นิภา  เนื่องกิตติรัตน์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
 
  นางสาวซูไบยะห์  มะแซ
เจ้าหน้าที่งานบัญชี
 
  นายโชคชัย  จีนเที่ยง
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
 

นางสาวหนึ่งฤทัย  สุวประพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ

  นางสาวจุฑาทิพย์  ภักดีฉนวน
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
 

นางสาวเกียรติยา  แซ่ลู่
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

  นางสาวณมน  สมฤทธิ์
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
   
  นางสาวสุธาวัลย์  ฟุ้งสิริภิรมย์
  เจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
   
  นางสาวโนร์รียา  บีฮิง
  เจ้าหน้าที่ บรรณารักษ์
 

นายนาวี  ดอเลาะ
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์