แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์

PDFพิมพ์อีเมล

 

  นางสาวสุธามาศ  สาเล็ง
วุฒิการศึกษา ป.ตรี ครุศาสตร์บัณฑิต  วิชาเอก สังคมศึกษา
  นายมูหมัดอีซา  เจ๊ะนิ
วุฒิการศึกษา ป.ตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต  วิชาเอก พลศึกษา
  นายฟารมาน  ดีมูเละ
วุฒิการศึกษา ป.ตรี ครุศาสตร์บัณฑิต  วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 

นางสาวฤทัยรงค์  ศรีแก้ว
วุฒิการศึกษา ป.ตรี ครุศาสตร์บัณฑิต  วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

นางสาวปนัดดา  แซ่ฟุ้ง
วุฒิการศึกษา ป.ตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก ภาษาไทย

 

นางสาวอัชยา  แซ่ตั้น
วุฒิการศึกษา ป.ตรี ครุศาสตรบัญฑิต วิชาเอก คณิศาสตร์

 

นายณรงค์ฤทธิ์  แซ่เฉี้ยง
วุฒิการศึกษา ป.ตรี ครุศาสตร์บัณฑิต  วิชาเอก ภาษาอังกฤษ