แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

PDFพิมพ์อีเมล

 

  นายจรูญ  พิพัฒน์ธนาพงศ์
วุฒิการศึกษา ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  วิชาเอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
     นายอัซมัน  ดรอแม
วุฒิการศึกษา ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  วิชาเอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 
  นายชัยรัตน์  จีนเที่ยง
วุฒิการศึกษา ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกสารสนเทศคอมพิวเตอร์
 
นายณัฏฐกิตติ์  บุญเก่ง
วุฒิการศึกษา ป.ตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก นวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ
   
  นางสาวอาซีอมะห์  มะดีเยาะ
วุฒิการศึกษา ป.ตรี ครุฑศาสตร์บัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์