แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

PDFพิมพ์อีเมล

 

  นายจรูญ  พิพัฒน์ธนาพงศ์
วุฒิการศึกษา ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  วิชาเอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
     นายอัซมัน  ดรอแม
วุฒิการศึกษา ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  วิชาเอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 
  นายชัยรัตน์  จีนเที่ยง
วุฒิการศึกษา ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกสารสนเทศคอมพิวเตอร์
   
   
  นางสาวอาซีอมะห์  มะดีเยาะ
วุฒิการศึกษา ป.ตรี ครุฑศาสตร์บัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์