แผนกวิชาพณิชยการ

PDFพิมพ์อีเมล

 

                           นางนภสร  ปานแก้ว
วุฒิการศึกษา  ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  วิชาเอก การบัญชี

 
  นางสาวอัจจิมา  อัลภาชน์
วุฒิการศึกษา ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  วิชาเอก การตลาด
 
  นางสาวประภาศิริ  เกตุสัตบรรณ์
วุฒิการศึกษา ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  วิชาเอก การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม

 
 

นายเอกชัย  สะอิ
วุฒิการศึกษา ป.ตรี บัญชีบัณฑิต  วิชาเอก การบัญชี

 

  นางสาวต่วนอารียา  ตะมาแง
วุฒิการศึกษา  ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  วิชาเอก การบัญชี