แผนกวิชาการบัญชี

PDFพิมพ์อีเมล

 

                           นางนภสร  ปานแก้ว
วุฒิการศึกษา  ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  วิชาเอก การบัญชี
 
   
 

นายเอกชัย  สะอิ
วุฒิการศึกษา ป.ตรี บัญชีบัณฑิต  วิชาเอก การบัญชี

  นางสาวต่วนอารียา  ตะมาแง
วุฒิการศึกษา  ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  วิชาเอก การบัญชี
 

 

  นางสาวนิธิมา  ดี
วุฒิการศึกษา ป.ตรี
   
  นางสาวสโลชา  กันตังกุล
  วุฒิการศึกษา ป.ตรี