แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

PDFพิมพ์อีเมล

 

  นายคณิต  อินทร์แสง
วุฒการศึกษา ป.ตรี
 
  นายกุศล  สะอุ
วุฒิการศึกษา ป.ตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต  วิชาเอก เทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง
   
  นายจรัล  แก้วรัตนะ
วุฒิการศึกษา ปทส  วิชาเอก เทคนิคไฟฟ้ากำลัง
 
  นายอับดุลอาซิ  ดอแม็ง
วุฒิการศึกษา ป.ตรี
 
  นายวิฑูร  ทรีศรี
วุฒิการศึกษา ป.ตรี