แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

PDFพิมพ์อีเมล

 

นายสมบูรณ์  หลักทรัพย์
วุฒิการศึกษา ป.ตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

  นายมาริส  บีฮิง
วุฒิการศึกษา ป.ตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต  วิชาเอก เทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง
 
  นายกุศล  สะอุ
วุฒิการศึกษา ป.ตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต  วิชาเอก เทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง
   
  นายจรัล  แก้วรัตนะ
วุฒิการศึกษา ปทส  วิชาเอก เทคนิคไฟฟ้ากำลัง