แผนกวิชาช่างยนต์

PDFพิมพ์อีเมล

                                                            
 
  นายภัตชระวิทย์  ณุวงษ์ศรี
วุฒิการศึกษา ปทส.  วิชาเอก เครื่องกล
 
 

นายสวัสดิ์ หมัดจะบูณ
วุฒิการศึกษา ป.ตรี

  นายพิรนันต์  สุวประพันธ์
วุฒิการศึกษา ปทส.  วิชาเอก เครื่องกล
 
  นายอดิศักดิ์ ยุ่งนาค
วุฒิการศึกษา ปตรี  วิชาเอก เครื่องกล
 
นายดาวุธ  มะมิง
  วุฒิการศึกษา  ป.ตรี ครุศาสตร์​อุตสาหกรรม​บัญฑิต สาขาวิชา​วิศวกรรม​เครื่องกล
   
  นางสาวขนิษฐา เชียนไธสง
วุฒิการศึกษา ป.ตรี