แผนกวิชาช่างยนต์

PDFพิมพ์อีเมล

                                                            
 
  นายภัตชระวิทย์  ณุวงษ์ศรี
วุฒิการศึกษา ปทส.  วิชาเอก เครื่องกล
 
   
  นายพสันต์  จันทร์สว่าง
วุฒิการศึกษา ปทส.  วิชาเอก เครื่องกล
 
  นายพิรนันต์  สุวประพันธ์
วุฒิการศึกษา ปทส.  วิชาเอก เครื่องกล
 
 
  นายจตุรงค์  พรหมสุข
วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต เครื่องกล
   
  นายสราวุฒ์  คงสุข
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล
                     ปริญญาโทร สาขาเครื่องกล