หลักสูตรประกาศนียบัติวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

PDFพิมพ์อีเมล

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 พ.ศ. 2547

หลักสูตรประกาศนียบัติวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

สาขางาน การบัญชี

สาขางาน การโรงแรม

อาหารและโภชนาการ

สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขางาน ยานยนต์

สาขางาน ช่างไฟฟ้ากำลัง

สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์