แผนกเทคนิคพื้นฐาน

PDFพิมพ์อีเมล

 

นายอับดุลเลาะ  แนปิแน
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเทคนิคชั้นสูง วิชาเอก เชื่่อมและประสาน