นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

PDFพิมพ์อีเมล

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช