วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดการลงทะเบียนเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 16 ตุลาคม 2562

PDFพิมพ์อีเมล

 วันที่ 16 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดการลงทะเบียนเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเบตง