วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะอาขีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างได้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรเครื่องยนต์เล็ก ระหว่างวันที่ 17-18,31 สิงหาคม 2562 และวันที่ 1,7 กันยายน 2562

PDFพิมพ์อีเมล

วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะอาขีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ
สร้างได้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรเครื่องยนต์เล็ก ระหว่างวันที่ 17-18,31 สิงหาคม 2562 และวันที่ 1,7 กันยายน 2562 โดยแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพเบตง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ