แผนกการโรงแรม

PDFพิมพ์อีเมล

 

   
  นายกฤษณะ  สุวรรณละออ
วุฒิการศึกษา ป.ตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การโรงแรมและการท่องเที่ยว
      
  นายสุไลมาน  มะมิง
วุฒิการศึกษา  ป.ตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต  วิชาเอก การโรงแรม