แผนกการโรงแรม

PDFพิมพ์อีเมล

 

  นายสอและ  เจ๊ะแว  
วุฒิการศึกษา ป.ตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต  วิชาเอก คหกรรมศาสตร์
 
  นายกฤษณะ  สุวรรณละออ
วุฒิการศึกษา ป.ตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การโรงแรมและการท่องเที่ยว
      
  นายสุไลมาน  มะมิง
วุฒิการศึกษา  ป.ตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต  วิชาเอก การโรงแรม