ผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนสะพานเขื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา โดยใช้การประชุมทางใกลผ่านระบบห้องเรียนอัจฉริยะ วันที่ 28 มิถุนายน 2562

PDFพิมพ์อีเมล

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพเบตง คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนสะพานเขื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา โดยใช้การประชุมทางใกลผ่านระบบห้องเรียนอัจฉริยะ 77 จังหวัด
ณ ห้องประชุม conference อาคารปฎิบัติการโรงแรม