โครงการปฐมนิเทศ คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ใหม่ ปี2562 (วันที่ 3 ) วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

PDFพิมพ์อีเมล

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น. วิทยาลัยการอาชีพเบตง จัดกิจกรรมเรียนรู้ เข้าใจ คุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสำนึกต่อบิดา มารดา เพื่อปลูกจิตสำนึกให้
นักเรียน นักศึกษา มีความรักและความเข้าใจต่อผู้ให้กำเนิด ในโครงการปฐมนิเทศ คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ใหม่ ปี 2562 (วันที่ 3 )
โดยได้รับเกียรติจากนายจตุรงค์ พรหมสุข ครู ค.ศ.2 ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมเป็นวิทยากร
ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเบตง