คณะผู้บริหาร

PDFพิมพ์อีเมล

นายสุรินทร์  คงยัง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง

 

          
นายวุฒิชัย  รัตน์น้อย
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร และฝ่ายวิชาการ
  นายจตุรงค์  พรหมสุข
 ตำแหน่ง ครู คศ.1
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่าย
กิจการนักเรียนนักศึกษา
 

นายประดับ  ชัยพานิชย์
ตำแหน่งครู คศ.2 

ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่าย
แผนงานและความร่วมมือ