คณะผู้บริหาร

PDFพิมพ์อีเมล

นายวิทยา  ตั่นยืนยง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง

 

                                                         
นายวุฒิชัย  รัตน์น้อย
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
  นายจตุรงค์  พรหมสุข
 ตำแหน่ง ครู คศ.1
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่าย
กิจการนักเรียนนักศึกษา
 

นายธนะรัชต์  จุลรัตน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ