แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์

พิมพ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2021 เวลา 10:18 น. เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ วันพุธที่ 01 มิถุนายน 2011 เวลา 18:25 น.

 

  นางสาวสุธามาศ  สาเล็ง
วุฒิการศึกษา ป.ตรี ครุศาสตร์บัณฑิต  วิชาเอก สังคมศึกษา
  นายมูหมัดอีซา  เจ๊ะนิ
วุฒิการศึกษา ป.ตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต  วิชาเอก พลศึกษา
  นายฟารมาน  ดีมูเละ
วุฒิการศึกษา ป.ตรี ครุศาสตร์บัณฑิต  วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 

นางสาวศศิวิมล บัวเพชร 
วุฒิการศึกษา ป.ตรี วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

นางสาวปนัดดา  แซ่ฟุ้ง
วุฒิการศึกษา ป.ตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก ภาษาไทย

 

นางสาวนิชนันท์ เบ็ญญามา
วุฒิการศึกษา ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ)

 

นางสาวรุสนีรา การี
วุฒิการศึกษา ป.ตรี ครุศาสตร์บัณฑิต  วิชาเอก ภาษาอังกฤษ 

 

นางสาวฟาคิเราะฮ์ สาเลง
วุฒิการศึกษา ป.ตรี ครุศาสตร์บัณฑิต  วิชาเอก ภาษาอังกฤษ