นักศึกษาระดับ ปวส

PDFพิมพ์อีเมล

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 

สาขางาน ปวช.1 (รหัส 62) ปวช.2 (รหัส 61) ปวช.3 (รหัส 60) ยอดรวม
รวม รวม รวม
เทคนิคยานยนต์ 6 0 6 10 1 11 1 0 1 18
เทคนิคยานยนต์(ทวิภาคี) 8 0 8 3 0 3 1 0 1 12
เทคนิคยานยนต์(สมทบ) 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9
ไฟฟ้ากำลัง 21 1 22 17 0 17 1 0 1 40
การบัญชี 1 40 41 3 22 25 0 0 0 66
การบัญชี(สมทบ) 2 10 12 2 15 17 0 0 0 29
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 8 18 7 1 8 0 0 0 26
อาหารและโภชนาการ 3 4 7 3 8 11 0 0 0 18
บริการส่วนหน้าโรงแรม 1 4 5 4 8 12 0 0 0 17
รวมระดับ ปวส. 52 67 119 58 55 113 3 0 3 235
 
 
 
 
สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
สาขางาน ปวส.1   (รหัส 61) ปวส.2 (รหัส 60)     ปวส.2  นศ.(ตกค้าง) ยอดรวม
ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม
เทคนิคยานยนต์ 10 1 11 19 0 19 0 0 0 30
เทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) 3 0 3 2 0 2 0 0 0 5
เทคนิคยานยนต์ (สมทบ) 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9
ไฟฟ้ากำลัง 19 0 19 7 2 9 0 0 0 28
การบัญชี 3 24 27 3 32 35 0 0 0 62
การบัญชี (ภาคสมทบ) 2 15 17 3 9 12 0 0 0 29
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 2 10 7 4 11 2 0 2 23
อาหารและโภชนาการ 3 9 12 0 0 0 0 0 0 12
บริการส่วนหน้าโรงแรม 4 9 13 1 9 10 0 0 0 23
รวมระดับปวส. 61 60 121 42 56 98 2 0 2 221
รวมระดับ ปวช.  และ  ระดับ ปวส. ทั้งหมด  470   คน
 
 
สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
สาขางาน ปวส.1   (รหัส 61) ปวส.2 (รหัส 60)     ปวส.2  นศ.(ตกค้าง) ยอดรวม
ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม
เทคนิคยานยนต์ 11 1 12 19 0 19 0 0 0 31
เทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) 3 0 3 2 0 2 1 0 1 6
เทคนิคยานยนต์ (สมทบ) 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10
ไฟฟ้ากำลัง 21 0 21 8 2 10 0 0 0 31
การบัญชี 3 25 28 3 33 36 0 0 0 64
การบัญชี (ภาคสมทบ) 2 16 18 3 9 12 0 0 0 30
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 2 10 7 4 11 4 0 4 25
อาหารและโภชนาการ 3 14 17 0 0 0 0 0 0 17
บริการส่วนหน้าโรงแรม 4 10 14 1 9 10 0 0 0 24
รวมระดับปวส. 65 68 133 43 57 100 5 0 5 238
รวมระดับ ปวช.  และ  ระดับ ปวส. ทั้งหมด  514   คน

 

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

สาขางาน ปวส.1  ปวส.2  ปวส.2 น.ศ.(ตกค้าง)
ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม
เทคนิคยานยนต์ 18 0 18 14 1 15 1 0 1
เทคนิคยานยนต์(ทวิภาคี) 4 0 4 7 0 7 0 0 0
ติดตั้งไฟฟ้า 8 2 10 20 1 21 0 0 0
การบัญชี 3 34 37 1 18 19 0 0 0
การบัญชี(สมทบ) 3 9 12 1 13 14 0 0 0
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 4 12 14 8 22 0 0 0
บริการส่วนหน้าโรงแรม 1 9 10 1 5 6 0 0 0
รวม 45 58 103 58 46 104 1 0 1
รวมทั้งสิ้น 208

 

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

สาขางาน ปวส.1  ปวส.2  ปวส.2 น.ศ.(ตกค้าง)
ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม
เทคนิคยานยนต์ 17 0 17 14 1 15 2 0 2
เทคนิคยานยนต์(ทวิภาคี) 5 0 5 7 0 7 0 0 0
ติดตั้งไฟฟ้า 9 2 11 20 1 21 0 0 0
การบัญชี 3 36 39 1 20 21 0 0 0
การบัญชี(สมทบ) 3 11 14 1 13 14 0 0 0
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 4 15 15 8 23 0 0 0
บริการส่วนหน้าโรงแรม 1 10 11 1 5 6 0 0 0
รวม 49 63 112 59 48 107 2 0 2
รวมทั้งสิ้น 221

 

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

 

สาขางาน ปวส.1  ปวส.2  ปวส.2 น.ศ.(ตกค้าง)
ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม
เทคนิคยานยนต์ 14 1 15 8 0 8 1 0 1
เทคนิคยานยนต์(ทวิภาคี) 7 0 7 6 0 6 0 0 0
ติดตั้งไฟฟ้า 21 1 22 7 1 8 0 0 0
การบัญชี 1 22 23 1 25 26 0 0 0
การบัญชี(สมทบ) 1 14 15 1 7 8 0 0 0
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 16 9 25 8 6 14 0 0 0
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(สมทบ) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
การโรงแรม 2 6 8 3 7 10 0 0 0
รวม 62 53 115 34 46 80 2 0 2
รวมทั้งสิ้น 197

 

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 

สาขางาน ปวส.1  ปวส.2  ปวส.2 น.ศ.(ตกค้าง)
ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม
เทคนิคยานยนต์ 14 1 15 8 0 8 1 0 1
เทคนิคยานยนต์(ทวิภาคี) 8 0 8 6 0 6 0 0 0
ติดตั้งไฟฟ้า 21 1 22 7 1 8 1 0 1
การบัญชี 2 22 24 1 25 26 0 0 0
การบัญชี(สมทบ) 3 16 19 1 7 8 0 0 0
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 17 11 28 8 6 14 0 0 0
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(สมทบ) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
การโรงแรม 2 7 9 3 7 11 0 0 0
รวม 67 58 125 34 46 80 3 0 3
รวมทั้งสิ้น 208
 

 

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

สาขางาน ปวส.1  ปวส.2  ปวส.2 น.ศ.(ตกค้าง)
ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม
เทคนิคยานยนต์ 8 0 8 6 0 6 1 0 1
เทคนิคยานยนต์(ทวิภาคี) 6 0 6 9 0 9 0 0 0
ติดตั้งไฟฟ้า 10 1 11 13 1 14 0 0 0
การบัญชี 1 26 27 1 15 16 0 0 0
การบัญชี(สมทบ) 1 7 8 1 10 11 0 0 0
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 6 15 2 2 4 0 1 1
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(สมทบ) 0 0 0 1 4 5 0 0 0
การโรงแรม 3 9 12 0 0 0 0 0 0
รวม 38 49 87 33 32 65 1 1 2
รวมทั้งสิ้น 154

 

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

สาขางาน ปวส.1  ปวส.2  ปวส.2 น.ศ.(ตกค้าง)
ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม
เทคนิคยานยนต์ 10 0 10 6 0 6 2 0 2
เทคนิคยานยนต์(ทวิภาคี) 6 0 6 10 0 10 0 0 0
ติดตั้งไฟฟ้า 14 1 15 13 1 14 0 0 0
การบัญชี 1 27 28 1 15 16 0 0 0
การบัญชี(สมทบ) 2 7 9 1 10 11 0 0 0
เทคโนโลยีสำนักงาน 10 7 17 2 2 4 0 2 2
เทคโนโลยีสำนักงาน(สมทบ) 0 0 0 1 4 5 1 2 3
การโรงแรม 3 10 13 0 0 0 0 0 0
รวม 46 52 98 34 32 66 3 4 7
รวมทั้งสิ้น 171

 

 

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

 

สาขางาน ปวส.1   (รหัส 57) ปวส.2 (รหัส 56)     ปวส.2  นศ.(ตกค้าง)
ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม
เทคนิคยานยนต์ 6 0 6 7 0 7 9 0 9
เทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) 10 0 10 0 0 0 0 0 0
ติดตั้งไฟฟ้า 13 1 14 5 0 5 0 0 0
การบัญชี 1 17 18 1 15 16 0 0 0
การบัญชี (ภาคสมทบ) 1 10 11 0 0 0 0 0 0
เทคโนโลยีสำนักงาน 3 2 5 5 8 13 0 5 5
เทคโนโลยีสำนักงาน(ภาคสมทบ) 1 4 5 3 9 12 0 0 0
รวมนักศึกษา ปวส.  35 34 69 21 32 53 9 5 14
รวมนักศึกษา ปวส. ทั้งหมด 136

 

 

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

สาขางาน ปวส.1  ปวส.2  ปวส.2 น.ศ.(ตกค้าง)
ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม
เทคนิคยานยนต์ 7 0 7 7 0 7 8 0 8
เทคนิคยานยนต์(ทวิภาคี) 11 0 11 0 0 0 0 0 0
ติดตั้งไฟฟ้า 15 1 16 6 0 6 0 0 0
การบัญชี 2 17 19 1 15 16 0 0 0
การบัญชี(สมทบ) 1 12 13 0 0 0 0 0 0
เทคโนโลยีสำนักงาน 4 2 6 5 10 15 0 1 1
เทคโนโลยีสำนักงาน(สมทบ) 2 7 9 4 12 16 0 5 5
รวม 42 39 81 23 37 60 8 6 14
รวมทั้งสิ้น 155

 

 

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

สาขางาน ปวส.1 (2556) ปวส.2 (2555) ปวส.2 น.ศ.(ตกค้าง)
ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม
เทคนิคยานยนต์ 8 0 8 18 0 18 1 0 1
ติดตั้งไฟฟ้า 7 0 7 8 0 8 0 0 0
การบัญชี 1 18 19 0 4 4 0 0 0
เทคโนโลยีสำนักงาน 6 10 16 0 9 9 1 0 1
เทคโนโลยีสำนักงาน(สมทบ) 4 12 16 0 0 0 0 0 0
รวม 26 40 66 26 13 39 2 0 2
รวมทั้งสิ้น 107

 

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 

 

สาขางาน
ปวส.1 ปวส.2 ปวส.2 ตกค้าง
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
เทคนิคยานยนต์ 8 0 8 18 0 18 1 0 1
ติดตั้งไฟฟ้า 7 0 7 9 0 9 0 0 0
การบัญชี 2 21 23 0 4 4 0 1 1
เทคโนโลยีสำนักงาน 6 12 18 2 9 11 1 1 2
เทคโนโลยีสำนักงาน(ภาคสมทบ) 4 14 18 0 0 0 0 0 0
รวม 27 47 74 29 13 42 2 2 4
รวมทั้งสิ้น 120สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

สาขางาน ระดับ ปวส.1 (2555) ระดับ ปวส.2 (2554) ปวส.2 (ตกค้าง)
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
เทคนิคยานยนต์ 18 0 18 4 0 4 0 0 0
การติดตั้งไฟฟ้า 9 0 9 5 0 5 0 0 0
การบัญชี 0 5 5 1 12 13 0 0 0
เทคโนโลยีสำนักงาน 3 10 13 4 9 13 0 0 0
รวมนักศึกษา ปวส. 30 15 45 14 21 35 0 0 0
รวม 80

 

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

สาขางาน ระดับ ปวส.1 (2555) ระดับ ปวส.2 (2554) ปวส.2 (ตกค้าง)
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
เทคนิคยานยนต์ 20 0 20 4 0 4 2 0 2
การติดตั้งไฟฟ้า 10 0 10 5 0 5 0 0 0
การบัญชี 0 7 7 1 12 13 0 0 0
เทคโนโลยีสำนักงาน 5 12 17 5 9 14 0 0 0
รวมนักศึกษา ปวส. 35 19 54 15 21 36 2 0 2
รวม 92

 

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

สาขางาน ปวส.1 ปวส.2 ปวส.2 น.ศ.(ตกค้าง)
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
เทคนิคยานยนต์ 7 0 7 7 0 7 0 0 0
การติดตั้งไฟฟ้า 9 0 9 5 0 5 2 0 2
การบัญชี 1 13 14 0 4 4 0 0 0
เทคโนโลยีสำนักงาน 10 15 25 3 10 13 0 0 0
รวมนักศึกษา ปวส. 27 28 55 15 14 29 2 0 2
รวมทั้งสิ้น 86

 

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

ระดับ ปวส.
สาขางาน ระดับ ปวส.1 (2553)
ชาย หญิง รวม
เทคนิคยานยนต์ 9 0 9
การติดตั้งไฟฟ้า 5 0 5
การบัญชี 0 4 4
เทคโนโลยีสำนักงาน 7 15 22
รวม 21 19 40

 

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552

ระดับ ปวส.
สาขางาน ระดับ ปวส.1 (2552)
ชาย หญิง รวม
เทคนิคยานยนต์ 9 0 9
การติดตั้งไฟฟ้า 7 0 7
การบัญชี 1 18 19
เทคโนโลยีสำนักงาน 8 19 27
รวม 25 37 62

 

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551

ระดับ ปวส.
สาขางาน ระดับ ปวส.1 (2551)
ชาย หญิง รวม
เทคนิคยานยนต์ 15 0 15
การติดตั้งไฟฟ้า 4 2 6
การบัญชี 0 0 0
เทคโนโลยีสำนักงาน 15 17 32
รวม 34 19 53

 

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550

ระดับ ปวส.
สาขางาน ระดับ ปวส.1 (2550)
ชาย หญิง รวม
เทคนิคยานยนต์ 20 0 20
การติดตั้งไฟฟ้า 7 0 7
การบัญชี 1 12 13
เทคโนโลยีสำนักงาน 13 25 38
เทคโนโลยีสำนักงาน(สมทบ) 9 6 15
รวม 50 43 93

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

สาขางาน ปวส.1  ปวส.2  ปวส.2 น.ศ.(ตกค้าง)
ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม
เทคนิคยานยนต์ 17 0 17 14 1 15 2 0 2
เทคนิคยานยนต์(ทวิภาคี) 5 0 5 7 0 7 0 0 0
ติดตั้งไฟฟ้า 9 2 11 20 1 21 0 0 0
การบัญชี 3 36 39 1 20 21 0 0 0
การบัญชี(สมทบ) 3 11 14 1 13 14 0 0 0
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 4 15 15 8 23 0 0 0
บริการส่วนหน้าโรงแรม 1 10 11 1 5 6 0 0 0
รวม 49 63 112 59 48 107 2 0 2
รวมทั้งสิ้น 221