พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมราชทัณฑ์ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

PDFพิมพ์อีเมล

เมื่อวันศุกร์ที่ 3  มิถุนายน 2554 เวลา 14.00 น. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมราชทัณฑ์ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุม 1 สอศ. เพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการขยายโอกาสทางการศึกษา ให้เข้าถึงเด็กและเยาวชน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ผู้ต้องขังและผู้ด้อยโอกาส เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะความสามารถทางวิชาชีพในระดับ ปวช. ปวส.และวิชาชีพระยะสั้นให้กับเยาวชนและประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อให้สามารถนำทักษะทางวิชาชีพไปใช้ในการประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต