JV Green Color JV Gray Color JV Red Color
FacebookTwitterYoutubeGoogleYahooPicasa

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมกิจกรรม Big Day เดินรณรงค์การเลือกตั้ง ประจำปี 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เพื่อเชิญชวนประชาชนชาวอำเภอเบตง ออกมาใช้สิทธิ เลือกตั้ง ส.ส.

วิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมกิจกรรม Big Day เดินรณรงค์การเลือกตั้ง ประจำปี 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เพื่อเชิญชวนประชาชนชาวอำเภอเบตง ออกมาใช้สิทธิ เลือกตั้ง ส.ส.
ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม โดยมี นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเบตง และหัวหน้าส่วนราชการ
บุคลากรหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม ในวันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:00 น.
โดยเริ่มขบวนจากบริเวณประติมากรรมไก่เบตง ปากอุโมงค์ เบตงมงคลฤทธิ์

    

    

    

    

    

อ่านเพิ่มเติม...

วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2566 ในวันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2566

วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงาน
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปีงบประมาณ 2566)
และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยมี นายธนะรัชต์ จุลรัตน์
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง เป็นประธานการประชุม
พร้อมด้วยคณะกรรมการ ตัวแทนผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการประชุม
ในวันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม
2566 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมอัยเยอร์เวง วิทยาลัยการอาชีพเบตง

อ่านเพิ่มเติม...

วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดการลงทะเบียนเรียน ระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2 (ภาคปกติและภาคสมทบ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2566

วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดการลงทะเบียนเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 (ภาคปกติและภาคสมทบ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ในวันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุม อาคารสำนักงาน วิทยาลัยการอาชีพเบตง

อ่านเพิ่มเติม...

วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดการลงทะเบียนเรียน ระดับ ปวช.2 และ ปวส.1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2566

วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดการลงทะเบียนเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ภาคปกติและภาคสมทบ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ในวันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุม อาคารสำนักงาน วิทยาลัยการอาชีพเบตง

อ่านเพิ่มเติม...

พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันประสูติครบ 100 ปี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันเสาร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2566

นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้ นายประดับ ชัยพานิชย์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันประสูติครบ 100 ปี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ในวันเสาร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 07:00 น.
ณ ศาลาการเปรียญ วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
ถัดไป
 • วิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมกิจกรรม Big Day เดินรณรงค์การเลือกตั้ง ประจำปี 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เพื่อเชิญชวนประชาชนชาวอำเภอเบตง ออกมาใช้สิทธิ เลือกตั้ง ส.ส.

  วิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมกิจกรรม Big Day เดินรณรงค์การเลือกตั้ง ประจำปี 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เพื่อเชิญชวนประชาชนชาวอำเภอเบตง ออกมาใช้สิทธิ เลือกตั้ง ส.ส.

 • วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2566 ในวันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2566

  วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2566 ในวันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2566

 • วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดการลงทะเบียนเรียน ระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2 (ภาคปกติและภาคสมทบ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2566

  วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดการลงทะเบียนเรียน ระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2 (ภาคปกติและภาคสมทบ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2566

 • วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดการลงทะเบียนเรียน ระดับ ปวช.2 และ ปวส.1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2566

  วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดการลงทะเบียนเรียน ระดับ ปวช.2 และ ปวส.1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2566

 • พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันประสูติครบ 100 ปี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันเสาร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2566

  พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันประสูติครบ 100 ปี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันเสาร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2566

ภาษาอาเซียน: บรูไน สกุลเงิน

PDFพิมพ์อีเมล

สกุลเงิน

สกุลเงิน ดอลลาร์บรูไน
  อักษรย่อ :BND
   
ชนิดของเงิน  
เหรียญ   1,5, 10, 20, 50 เซนต์, 1 ดอลลาร์
   
ธนบัตรที่ใช้บ่อย 1, 5, 10, 50, 100 ดอลลาร์
   
ธนบัตรที่ใช้ไม่บ่อย 20, 25, 500, 1,000, 10,000 ดอลลาร์

 

::: รอบรั้ววิทยาลัยการอาชีพเบตง :::

ข่าวทั่วไปประจำวันนี้

  คืบหน้า 7 วันแล้วที่เด็กชาวเขาถูกชายขี่ซาเล้งล่อลวงออกจากวัดไป ชุดสืบสวนตามเกาะติดตามหาอย่างเร่งด่วน พบใช้มือถือล่าสุดที่ จ.อยุธยา
Read more...
  โอ้วโห โบว์ เมลดา ทำมิลานลุกเป็นไฟแล้ว สวยสับไม่เกรงใจใคร ดาเมจเกินต้านจริงๆ
Read more...
  
Read more...
  "ชาดา" มท.2 บุกเมืองชาละวัน ชี้ผู้มีอิทธิฤทธิ์ป่วนวัดหลวงพ่อเงินบางคลานมั่นใจสยบได้ แต่ขอรับสั่งพระสังฆราช
Read more...
  น้องคุน ลูกชายคนโตของ พ่อเคน-แม่หน่อย ยิ่งโตยิ่งหล่อจริงๆ มากับลุคเท่ๆ ในชุด รด.
Read more...
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พบขนมรูปแบบโรลออน ที่ไม่ได้รับอนุญาต วางขายทั่วไปโดยเฉพาะตามหน้าโรงเรียน เตือนว่าไม่ควรซื้อมารับประทาน เป็นของลักลอบนำเข้าเสี่ยงได้รับอันตราย ทั้งผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายมีความผิดตามกฎหมาย
Read more...
  รีวิวแบบคนวงในของจริง คบกับพระเอก AV เปลี่ยนทัศนคติหลายอย่างที่เคยเชื่อ
Read more...

ภาษาอาเซียน

Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
ภาษาอาเซียน: บรูไน ทักทาย ภาษาอาเซียน: บรูไน คำศัพท์ สวัสดี ซาลามัด ดาตัง ขอ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน อาหาร อาหาร คำศัพท์ น้ำ แอร์ (air) น้ำชา เท (teh)... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน นับเลข นับเลข คำศัพท์ หนึ่ง ซาตู (satu) สอง ดัว (d... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง คำศัพท์ ราคาเท่าไร เบราปา บันยัค (berapa banyak) ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน สกุลเงิน สกุลเงิน สกุลเงิน ดอลลาร์บรูไน   อักษรย่อ :BND   ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน เดินทาง เดินทาง คำศัพท์ โรงแรม โฮเทล (hotel) โรงภาพยนต์ ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน ทั่วไป ทั่วไป คำศัพท์ ห้องน้ำ แทนดัส (tandas) โทรศัพท์ ... Read more

แนะนำผู้บริหารระดับสูง

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา
(เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

คณะผู้บริหาร อื่น ๆ คลิก

คณะกรรมการอาชีวศึกษา คลิก

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตงนายไรฮ้าน  กองสิน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง

link


RMS 2016

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพเบตง

[01 พ.ค.66] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2566
[10 พ.ค.65] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2565

[19 พ.ค.64] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2564

[09 มิ.ย.63] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2563
[11 พ.ย.62] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2562
[17 พ.ค.62] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2562
[19 มิ.ย.61] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2561
[25 พ.ค.60] คำสั่งแต่งแตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2560
[23 พ.ค.59] คำสั่งแต่งแตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2559
[2 พ.ย. 58] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2558
[13 มิ.ย. 57] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2557
[16 ส.ค. 56] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2556 
[23 ก.ค. 55] คำสั่ง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2555 
[23 พ.ค.54] คำสั่ง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2554

การเพยแพร่งบทดลองประจำเดือนปีงบประมาณ 2561-2562

รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560 
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
รายงานงบทดลองประจำเดีอนมีนาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562 
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดีอนสิงหาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562

แผนกวิชาที่เปิดสอน


กำลังออนไลน์

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์สถิติ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้100
mod_vvisit_counterเมื่อวาน65
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้455
mod_vvisit_counterสัปดาห์ผ่านมา369
mod_vvisit_counterเดือนนี้1287
mod_vvisit_counterเดือนผ่านมา1520
mod_vvisit_counterทั้งหมด385341

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 44.197.111.121
,
Today: ก.ย. 23, 2023