แผนกวิชาช่างยนต์

PDFพิมพ์อีเมล

                                                            
 
  นายภัตชระวิทย์  ณุวงษ์ศรี
วุฒิการศึกษา ปทส.  วิชาเอก เครื่องกล
 
   
  นายอดิศักดิ์ ยุ่งนาค
วุฒิการศึกษา 
  นายพิรนันต์  สุวประพันธ์
วุฒิการศึกษา ปทส.  วิชาเอก เครื่องกล
 
 
  นายจตุรงค์  พรหมสุข
วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต เครื่องกล