ข้อมูลบุคลากร 2553 ถึง 2555

PDFพิมพ์อีเมล

 

ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเบตง ตั้งแต่ 2553 ถึง 2555

ตำแหน่ง แผนกวิชา ปี 2553 (จำนวนคน) รวม ปี 2554 (จำนวนคน) รวม ปี 2555 (จำนวนคน) รวม
ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ
ลูกจ้าง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ
ลูกจ้าง
ราชการ
ผู้บริหาร   2     2 2     2 2     2
ครู คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   0 4 4 1   3 4 1   3 4
พณิชยการ 2 4 0 6 1 4 0 5 1 4 1 6
เครื่องกล 3 1 1 5 3 1 1 5 3 2 0 5
ไฟฟ้ากำลัง 4 2 0 6 4 2 0 6 1 2 0 3
อิเล็กทรอนิกส์ 1 3 0 4 1 3 0 4 1 3 0 4
การโรงแรม 0 0 3 3 1 0 2 3 1 0 1 2
เทคนิคพื้นฐาน 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
สามัญ สัมพันธ์ 0 7 1 8 1 5 0 6 2 6 0 8
รวมครูทั้งหมด 10 18 9 37 12 16 6 34 10 18 5 33
  เจ้าหน้าที่ 0 6 9 15 0 6 9 15 0 6 8 14
รวมบุคลากรทั้งหมด 22 42 27 54 26 38 21 51 22 42 18 49