นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมือ และนายประดับ ชัยพานิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และหัวหน้างานวางแผน โครงการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน งบ 2564

PDFพิมพ์อีเมล

นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมือ และนายประดับ ชัยพานิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ หัวหน้างานโครงการพิเศษ หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ อำเภอธารโต เข้าร่วมพิธีเปิดโดยมีท่าน ดร.สุเทพ แก่นสันเที๊ยะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรม ที อาร์ ร็อค ฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา