นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเตง ขอขอบคุณ โรงพยาบาลเบตง ที่ได้มอบครุภัณฑ์ยายนยนต์และขนส่ง จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านยานพาหนะภายในสถานศึกษาต่อไป

PDFพิมพ์อีเมล

นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเตง ขอขอบคุณ โรงพยาบาลเบตง ที่ได้มอบครุภัณฑ์ยายนยนต์และขนส่ง จำนวน 1 คัน
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านยานพาหนะภายในสถานศึกษาต่อไป
ขอขอบคุณ