แผนกวิชาการตลาด

PDFพิมพ์อีเมล

นางสาวอัจจิมา  อัลภาชน์
วุฒิการศึกษา ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  วิชาเอก การตลาด
 
นายวิฑูรย์  พิริยะอนันต์
วุฒิการศึกษา ป.ตรี