เจ้าหน้าที่ศุนย์ประสารงาน SEC

พิมพ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2019 เวลา 15:47 น. เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ วันพฤหัสบดีที่ 07 ธันวาคม 2017 เวลา 08:38 น.

นางสาวภคมน  บือนา
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน

นางสาวนิชนันท์  เบ็ญญามา
วุฒิการศึกษา ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ)