ข้อมูลบุคลากร 2553 ถึง 2555

พิมพ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 03 ธันวาคม 2013 เวลา 17:38 น. เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ วันอังคารที่ 03 ธันวาคม 2013 เวลา 17:13 น.

 

ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเบตง ตั้งแต่ 2553 ถึง 2555

ตำแหน่ง แผนกวิชา ปี 2553 (จำนวนคน) รวม ปี 2554 (จำนวนคน) รวม ปี 2555 (จำนวนคน) รวม
ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ
ลูกจ้าง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ
ลูกจ้าง
ราชการ
ผู้บริหาร   2     2 2     2 2     2
ครู คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   0 4 4 1   3 4 1   3 4
พณิชยการ 2 4 0 6 1 4 0 5 1 4 1 6
เครื่องกล 3 1 1 5 3 1 1 5 3 2 0 5
ไฟฟ้ากำลัง 4 2 0 6 4 2 0 6 1 2 0 3
อิเล็กทรอนิกส์ 1 3 0 4 1 3 0 4 1 3 0 4
การโรงแรม 0 0 3 3 1 0 2 3 1 0 1 2
เทคนิคพื้นฐาน 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
สามัญ สัมพันธ์ 0 7 1 8 1 5 0 6 2 6 0 8
รวมครูทั้งหมด 10 18 9 37 12 16 6 34 10 18 5 33
  เจ้าหน้าที่ 0 6 9 15 0 6 9 15 0 6 8 14
รวมบุคลากรทั้งหมด 22 42 27 54 26 38 21 51 22 42 18 49