หลักสูตรประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

พิมพ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2019 เวลา 10:39 น. เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ วันศุกร์ที่ 10 กรกฏาคม 2015 เวลา 12:01 น.

หลักสูตรประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

สาขางาน การบัญชี

สาขางาน การโรงแรม

อาหารและโภชนาการ

สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขางาน เทคนิคยานยนต์

สาขางาน ติดตั้งไฟฟ้า