นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 ะหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมสองพันบุรีและอุทยานมังกรสวรรค์ จ.สุพรรณบุรี

PDFพิมพ์อีเมล

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นายจตุรงค์ พรหมสุข ครู คศ.1 ทำหน้าที่รอง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาองค์การ วิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าร่วมประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมสองพันบุรีและอุทยานมังกรสวรรค์ จ.สุพรรณบุรี