เจ้าหน้าที่ศุนย์ประสารงาน SEC

PDFพิมพ์อีเมล

นางสาวภคมน  บือนา
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน

นางสาวนิชนันท์  เบ็ญญามา
วุฒิการศึกษา ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ)