เจ้าหน้าที่ศุนย์ประสารงาน SEC

PDFพิมพ์อีเมล

นางสาวอิสนาวาตี  อาแว
วุฒการศึกษา ป.ตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา)

นางสาวภคมน  บือนา
วุฒการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน