นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง และนายประดับ ชัยพานิชย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทำคำของบประมาณ วันที่ 5 ำพฤศจิกายน 2563

PDFพิมพ์อีเมล

นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง และนายประดับ ชัยพานิชย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทำคำของบประมาณ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ 2565 สำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี