คณะผู้บริหาร ร่วมปฐมนิเทศและทำสัญญาฝึกอาชีพ ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ของนักศึกษา สาขางานเทคนิคยานยนต์ ระบบทวิภาคี วันที่ 18 ตุลาคม 2562

PDFพิมพ์อีเมล

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมปฐมนิเทศและทำสัญญาฝึกอาชีพ ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ของนักศึกษา สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ ระบบทวิภาคี โดยมีผู้ปกครองนักศึกษาเข้าร่วมด้วย  วันที่ 18 ตุลาคม 2562
ณ ห้องอัยเยอร์เวง อาคารปฏิบัติการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีพเบตง