ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้นายจตุรงค์ พรหมสุข ร่วมมอบพวงหรีดและแสดงความเสียใจกับครอบครัวของรองฯ สมบูรณ์ หลักทรัพย์ วันที่ 13 ตุลาคม 2562

PDFพิมพ์อีเมล

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้นายจตุรงค์ พรหมสุข
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมมอบพวงหรีดและแสดงความเสียใจกับครอบครัวของรองฯ สมบูรณ์ หลักทรัพย์
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส เนื่องจากบิดาได้ถึงแก่กรรม