นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้นายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยนายชัยรัตน์ จีนเที่ยง ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ นิเทศ ติดตาม นักเรียนนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

PDFพิมพ์อีเมล

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้นายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยนายชัยรัตน์ จีนเที่ยง
ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ นิเทศ ติดตาม นักเรียนนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ(ฝึกงาน)
แผนกคอมพิวเตอร์ และแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ในเขตพื้นที่จังหวัด สงขลา วันที่ 30 สิงหาคม 2562