วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

PDFพิมพ์อีเมล

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น. วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากนายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง
ร่วมพบปะนักเรียน นักศึกษา ณ ห้องประชุม อาคารปฏิบัติการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีพเบตง