โครงการอบรมการบริการสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเสริมสร้าง และตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการประชาชน ให้กับ หน่วยงาน ขนส่งจังหวัดยะลา สาขาเบตง วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

PDFพิมพ์อีเมล

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น. นายกฤษณะ สุวรรณละออ ครูประจำแผนกการโรงแรม ได้รับมอบหมายจากนายวุฒิชัย รัตน์น้อย
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมเป็นวิทยากร การอบรม โครงการอบรมการบริการสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเสริมสร้าง และตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการประชาชน ให้กับ หน่วยงาน ขนส่งจังหวัดยะลา สาขาเบตง
ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีพเบตง